Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin cực hữu ích

Ngày đăng: - Lượt Xem: 1383 lượt - Đăng bởi: Admin Holo Speak

Đánh giá:
audio play

Công nghệ thông tin là một trong số các ngành HOT nhất hiện nay. Để có thể đáp ứng được sự thay đổi nhanh chóng của Công nghệ trong lĩnh vực này thì tiếng Anh là một trong những các yếu tố cần thiết. Hôm nay chúng tôi sẽ thống kê các từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin hữu ích với dân lập trình.

1. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin liên quan đến hệ thống dữ liệu

Sau đây chúng tôi xin liệt kê một số từ vựng liên quan đến chủ dề hệ thống dữ liệu trong Công nghệ thông tin:

 • Alternative /ɔːlˈtɜːnətɪv/ (n): Sự thay thế
 • Apt /æpt/ (v): Có khả năng, có khuynh hướng
 • Beam /biːm/ (n): Chùm
 • Blink /blɪŋk/ (v): Nhấp nháy
 • Chain /tʃeɪn/ (n): Chuỗi
 • Clarify /ˈklærəfaɪ/ (v): Làm cho trong sáng dễ hiểu
 • Compatible /kəmˈpætəbl/ (adj): tương thích
 • Coil /kɔɪl/ (v,n): Cuộn
 • Condense /kənˈdens/ (v): Làm đặc lại, làm gọn lại
 • Curve /kɜːv/ (n): Đường cong
 • Circuit /ˈsɜːkɪt/ (n): Mạch
 • Database /ˈdeɪtəbeɪs/,  /ˈdɑːtəbeɪs/ (n): cơ sở dữ liệu
 • Describe /dɪˈskraɪb/ (v): Mô tả
 • Dimension /daɪˈmenʃn/,  /dɪˈmenʃn/ (n): Hướng
 • Diverse /daɪˈvɜːs/ (a): Nhiều loại
 • Drum /drʌm/ (n): Trống
 • Electro sensitive (a): Nhiếm điện
 • Electrostatic /ɪˌlektrəʊˈstætɪk/ (a): Tĩnh điện
 • Establish /ɪˈstæblɪʃ/ (v): Thiết lập
 • Expose /ɪkˈspəʊz/ (v): Phơi bày, phô ra
 • Guarantee /ˌɡærənˈtiː/ (v,n): Cam đoan, bảo đảm
 • Hammer /ˈhæmə(r)/ (n): Búa
 • Hardware /ˈhɑːdweə(r)/ (n): Phần cứng
 • Intranet /ˈɪntrənet/: mạng nội bộ
 • Individual /ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/ (a,n): Cá nhân, cá thể
 • Inertia /ɪˈnɜːʃə/ (n): Quán tính
 • Irregularity /ɪˌreɡjəˈlærəti/ (n): Sự bất thường, không theo quy tắc
 • Monochromatic /ˌmɒnəkrəˈmætɪk/ (a): Đơn sắc
 • Multi-user /ˌmʌlti ˈjuːzə(r)/ : Đa người dùng
 • Permanent /ˈpɜːmənənt/ (a): Vĩnh viễn
 • Plotter /ˈplɒtə(r)/ (n): Thiết bị đánh dấu
 • Protocol /ˈprəʊtəkɒl/ (n): Giao thức
 • Shape /ʃeɪp/ (n): Hình dạng
 • Software /ˈsɒftweə(r)/ (n) : phần mềm
 • Sophisticated /səˈfɪstɪkeɪtɪd/ (a): Phức tạp
 • Tactile /ˈtæktaɪl/ (a): Thuộc về xúc giác
 • Virtual /ˈvɜːtʃuəl/ (a): Ảo

2. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin liên quan đến cấu tạo máy móc

Sau đây chúng tôi xin liệt kê một số từ vựng liên quan đến chủ đề cấu tạo máy móc trong Công nghệ thông tin:

 • Alloy /ˈælɔɪ/ (n): Hợp kim
 • Bubble memory /ˈmeməri/ (n): Bộ nhớ bọt
 • Capacity /kəˈpæsəti/ (n): Dung lượng
 • Core memory /ˈmeməri/ (n): Bộ nhớ lõi
 • Configuration /kənˌfɪɡəˈreɪʃn/ (n): Cấu hình
 • Detailed /ˈdiːteɪld/ (a): chi tiết
 • Disk /dɪsk/ (n): Đĩa
 • Dominate /ˈdɒmɪneɪt/ (v): Thống trị
 • Ferrite /ˈferaɪt/ ring /rɪŋ/ (n): Vòng nhiễm từ
 • Gadget /ˈɡædʒɪt/ (n): đồ phụ tùng nhỏ
 • Horizontal /ˌhɒrɪˈzɒntl/ (a,n): Ngang, đường ngang
 • Inspiration /ˌɪnspəˈreɪʃn/ (n): Sự cảm hứng
 • Intersection /ˈɪntəsekʃn/ (n): Giao điểm
 • Implement /ˈɪmplɪment/ : công cụ, phương tiện
 • Matrix /ˈmeɪtrɪks/ (n): Ma trận
 • Microfilm /ˈmaɪkrəʊfɪlm/ (n): Vi phim
 • Noticeable /ˈnəʊtɪsəbl/ (a): Dễ nhận thấy
 • Phenomenon /fəˈnɒmɪnən/ (n): Hiện tượng
 • Position /pəˈzɪʃn/ (n): Vị trí
 • Prediction /prɪˈdɪkʃn/ (n): Sự tiên đoán, lời tiên đoán
 • Quality /ˈkwɒləti/ (n): Chất lượng
 • Quantity /ˈkwɒntəti/ (n): Số lượng
 • Ribbon /ˈrɪbən/ (n): Dải băng
 • Respective /rɪˈspektɪv/ (a): Tương ứng
 • Retain /rɪˈteɪn/ (v): Giữ lại, duy trì
 • Set /set/ (n): Tập
 • Spin /spɪn/ (v): Quay
 • Strike /straɪk/ (v): Đánh, đập
 • Superb /suːˈpɜːb/ (a): Tuyệt vời, xuất sắc
 • Supervisor /ˈsuːpəvaɪzə(r)/ (n): Người giám sát
 • Semiconductor /ˈsemikəndʌktər/,  /ˈsemaɪkəndʌktər/ memory (n): Bộ nhớ bán dẫn
 • Train /treɪn/ (n): Đoàn tàu, dòng, dãy, chuỗi
 • Translucent /trænzˈluːsnt/ (a): Trong mờ
 • Thermal /ˈθɜːml/ (a): Nhiệt
 • Unique /juˈniːk/ (a): Duy nhất
 • Vertical /ˈvɜːtɪkl/ (a,n): Dọc; đường dọc
 • Wire /ˈwaɪə(r)/ (n): Dây điện

3. Từ vựng tiếng Anh về Công nghệ thông tin liên quan đến các thuật toán

 • Abacus /ˈæbəkəs/ : Bàn tính
 • Ability /əˈbɪləti/ (n): Khả năng
 • Access /ˈækses/ (v,n): Truy cập; sự truy cập
 • Acoustic /əˈkuːstɪk/ coupler (n): Bộ ghép âm
 • Analyst /ˈænəlɪst/ (n): Nhà phân tích
 • Allocate /ˈæləkeɪt/ (v): Phân phối
 • Arithmetic /əˈrɪθmətɪk/ (n): Số học
 • Analog /ˈænəlɒɡ/ (a): Tương tự
 • Application /ˌæplɪˈkeɪʃn/ (n) : Ứng dụng
 • Binary /ˈbaɪnəri/ (n,a): (thuộc về) nhị phân
 • Calculation /ˌkælkjuˈleɪʃn/ (n): Việc tính toán
 • Computerize /kəmˈpjuːtəraɪz/ : Tin học hóa
 • Command /kəˈmɑːnd/ : Ra lệnh, lệnh
 • Centerpiece /ˈsentəpiːs/ (n): Mảnh trung tâm
 • Channel /ˈtʃænl/ (n): Kênh
 • Characteristic /ˌkærəktəˈrɪstɪk/ (n): Thuộc tính
 • Cluster /ˈklʌstə(r)/ controller (n): Bộ điều khiển trùm
 • Consist /kənˈsɪst/ (of) (v): Bao gồm
 • Convert /kənˈvɜːt/ (v): Chuyển đổi
 • Dependable /dɪˈpendəbl/ (a): Có thể tin được
 • Devise /dɪˈvaɪz/ (v): Phát minh
 • Different /ˈdɪfrənt/ (a): Khác biệt
 • Digital /ˈdɪdʒɪtl/ (a): thuộc về số
 • Etch /etʃ/ (v): Khắc axit
 • Equipment /ɪˈkwɪpmənt/ (n): Trang thiết bị
 • Experiment /ɪkˈsperɪmənt/ (n): cuộc thí nghiệm
 • Figure out: tìm ra
 • Generation /ˌdʒenəˈreɪʃn/ (n): Thế hệ
 • History /ˈhɪstri/ (n): Lịch sử
 • Imprint /ɪmˈprɪnt/ (v):  In, khắc
 • Integrate /ˈɪntɪɡreɪt/ (v): Tích hợp
 • Invention /ɪnˈvenʃn/ (n): Phát minh
 • Layer /ˈleɪə(r)/,  /leə(r)/ (n): Tầng, lớp
 • Mainframe computer (n.ph): Máy tính lớn
 • Multi-task (n): Đa nhiệm
 • Multiplexor (n): Bộ dồn kênh
 • Multiplication / mʌltɪplɪˈkeɪʃən/: Phép nhân
 • Numeric /nju(ː)ˈmɛrɪk/: (thuộc về) số học
 • Network: Mạng
 • Operation /ɒpəˈreɪʃən/ (n): Thao tác
 • Output /ˈaʊtpʊt/ (n): đầu ra
 • Perform /pəˈfɔːm/ (v): Tiến hành
 • Process /ˈprəʊsɛs/: Xử lý
 • Processor /ˈprəʊsɛsə/: Bộ xử lý
 • Peripheral: Ngoại vi
 • Pulse /pʌls/: Xung
 • Register /ˈrɛʤɪstə/: đăng ký/ thanh ghi
 • Remote Access: Truy cập từ xa
 • Reliability: Có thể tin được
 • Single-purpose: Đơn (một) mục đích
 • Storage: lưu trữ
 • Signal /ˈsɪgnl/: Tín hiệu
 • Solution /səˈluːʃən/: Giải pháp
 • Store /stɔː/: Lưu trữ
 • Subtraction /səbˈtrækʃən/: Phép trừ
 • Switch /swɪʧ/: Chuyển
 • Tape: Ghi băng, băng
 • Terminal: Máy trạm
 • Transmit: Truyền
 • Teleconference: Hội thảo từ xa

4. Holo Speak – Học tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành CNTT với người bản xứ

Có rất nhiều kỹ sư lập trình có kiến thức và kỹ thuật chuyên môn giỏi. Tuy nhiên lại chỉ có một số ít người có thể tự tin giao tiếp, trao đổi công việc với đối tác bằng tiếng Anh. Cũng chính điều này đã tạo ra sự khác biệt giữa lương và vị trí làm việc. Có thể từ vựng trong đầu bạn rất tốt nhưng bạn lại không thể nói ra. Đừng lo, hãy để Holo Speak giúp bạn tự tin giao tiếp chỉ trong 1 lộ trình học.

Holo Speak là một ứng dụng cung cấp môi trường học và luyện tập cho nhiều đối tượng học viên. Không những được kiểm tra trình độ đầu vào, người học còn được tư vấn lộ trình học tiếng Anh giao tiếp một cách bài bản, chi tiết bởi đội ngũ nhân viên, giáo viên giàu kinh nghiệm.

Bạn có thể lựa chọn học tiếng Anh giao tiếp 1 kèm 1 với giáo viên Việt Nam. Hay nếu bạn muốn học trực tiếp 100% với giáo viên là người bản xứ thì tất cả chỉ với 1 lượt lựa chọn trên ứng dụng. Mọi tiết học đều được thiết kế logic với nhiều phương pháp độc đáo, sáng tạo bởi giáo viên từ nhiều nơi trên thế giới.

Với phương châm lấy người học làm trung tâm, khi tham gia các khóa học tiếng Anh chuyên ngành, người học sẽ được tạo điều kiện tối đa để luyện tập trong môi trường thực tế. Chính vì vậy, không những được học từ vựng chuyên ngành IT tại lớp online, người học còn được giáo viên hướng dẫn cách học từ vựng tiếng Anh hiệu quả tại nhà. Giúp nâng cao, đẩy nhanh quá trình học tập.

Tải app Holo Speak học tiếng anh miễn phí: https://onelink.to/hctjrb
Quét mã QR tải app Holo Speak tại đây:

QR Code HoloSpeak App

5. Lưu ý khi học từ vựng chuyên ngành

Khi học tiếng Anh, đặc biệt là học từ vựng tiếng Anh cho người đi làm, chúng ta cần lưu ý một số điều sau:

 • Lựa chọn ứng dụng, nguồn tài liệu học tập đáng tin cậy, chính thống.
 • Nên kết hợp các game học từ vựng tiếng Anh online để luyện tập.
 • Luôn đặt mục tiêu cho bản thân. Từ mục tiêu nhỏ hàng ngày đến mục tiêu lớn trong suốt quá trình học tập. Cố gắng luôn hoàn thành mục tiêu đặt ra.
 • Không học các từ vựng riêng lẻ, cố gắng áp dụng chúng trong các câu, ngữ cảnh hợp lý trong công việc.
 • Không chỉ tập trung vào học từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề mà cần phải kết hợp học phát âm và 4 kỹ năng trong tiếng Anh.
 • Luôn kết hợp việc học lý thuyết song song với việc thực hành và làm bài tập thường xuyên.
 • Tìm thêm một người bạn hoặc môi trường sử dụng tiếng Anh thực tế để luyện tập. Bạn có thể tham khảo ứng dụng Holo Speak để trò chuyện miễn phí và kết bạn có cùng sở thích để giúp nhau tiến bộ trong học tập.
 • Bên cạnh các từ vựng Công nghệ thông tin chuyên ngành trên, bạn có thể tham khảo thêm các thuật ngữ chuyên ngành tại đây.

Tạm kết

Hy vọng với các chia sẻ và thống kê về các từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin trên sẽ giúp bạn cải thiện được vốn từ vựng của mình. Hơn nữa tìm được cách học tiếng Anh phù hợp với bản thân. Nếu bạn cần hỗ trợ, tư vấn rõ hơn về cách sử dụng ứng dụng Holo Speak trong việc học tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành với giáo viên là người bản xứ, liên hệ ngay với chúng tôi tại đây.

Lớp học tiếng Anh online – Xu hướng tương lai dẫn đến thành công

Ngày đăng: - Lượt Xem: 1109 lượt - Đăng bởi: Admin Holo Speak

Đánh giá:
audio play

Trong chúng ta, ắt hẳn ai cũng có nhu cầu tìm kiếm công việc như ý với mức lương cao. Tuy nhiên vì không có nhiều thời gian để di chuyển đến chỗ học mà nhiều người đã từ bỏ việc học ngoại ngữ. Cũng không ít người vì những trở ngại về tiếng Anh mà đã bỏ qua nhiều cơ hội tốt giúp thăng tiến trong sự nghiệp. Bạn có phải cũng đang gặp phải những vấn đề này không? Đừng lo, các lớp học tiếng Anh online dành cho người đi làm sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề trên một cách dễ dàng.

1. Học tiếng Anh online có những lợi ích gì?

Học tiếng Anh mang lại cho tất cả chúng ta rất nhiều lợi ích. Tuy nhiên trước tình hình căng thẳng do dịch Covid-19, việc ở yên trong nhà là rất quan trọng. Vì thế, các lớp học online tiếng Anh lại càng khẳng định vai trò, lợi ích của mình nhiều hơn.

1.1. Linh hoạt thời gian và không gian học tập

Ưu điểm lớn nhất của việc học trực tuyến chính là giúp người học có thể thoải mái lựa chọn thời gian cũng như địa điểm học tập phù hợp với bản thân. Thay vì phải tuân theo khung giờ cố định để đến học tại các trung tâm, thì nay, với sự hỗ trợ của mạng Internet, người học có thể học ở bất cứ nơi đâu hay bất cứ lúc nào.

Hơn nữa, khi có một lịch trình hoặc cuộc hẹn bắt buộc bạn phải di chuyển đến một nơi nào khác thì việc học online cũng không bị gián đoạn. Từ đó bạn cũng sẽ có thể tận dụng thời gian và không gian tại các phòng chờ; đại sảnh;…. để ôn tập và tham gia học tập online.

1.2. Tiết kiệm kinh tế

Khi nhắc đến các lớp tiếng Anh online, người ta sẽ thường nghĩ đến một lợi ích không thể bỏ qua chính là tiết kiệm học phí. Hiện nay có rất nhiều chương trình, khóa học online áp dụng nhiều mức ưu đãi khác nhau. Mức học phí online cũng thường sẽ thấp hơn so với khi đăng ký học offline tại trung tâm hay cơ sở giáo dục. Hơn nữa, người học cũng có thể tiết kiệm thêm một khoản phí di chuyển giống như khi học offline.

1.3. Có lộ trình học tập rõ ràng

Thông thường, khi tham gia các lớp học tiếng Anh online, người hoc sẽ được tư vấn lộ trình học phù hợp với năng lực bản thân. Điều này giúp người học xác định được thời gian cần phải tập trung vào việc học. Từ đó sắp xếp khung giờ hợp lý hơn cho việc học online. Ngoài ra, khi có lộ trình và chương trình học cụ thể, người học có thể dễ dàng đạt được mục tiêu đề ra hơn.

1.4. Linh hoạt công cụ, phương tiện học tập

Vì là lớp học anh văn online nên người học có thể linh hoạt sử dụng công cụ học tập. Bạn có thể sử dụng 1 chiếc máy tính để học. Hoặc đơn giản hơn, bạn chỉ cần sử dụng một chiếc điện thoại với kết nối Internet. Bạn có thể tham gia các khóa học tiếng Anh giao tiếp online hoặc sử dụng các ứng dụng trên điện thoại. Tùy vào mục đích thì chúng ta đều có thể linh hoạt các hình thức sử dụng khác nhau.

2. Holo Speak – Ứng dụng với các lớp học tiếng Anh online 1:1

Bạn mong muốn cải thiện trình độ tiếng Anh trong lúc nghỉ dịch? Bạn muốn tranh thủ thời gian để trau dồi bản thân? Tuy nhiên bạn chưa biết nên dùng ứng dụng/ website nào để có thể học tiếng Anh online hiệu quả. Bạn hãy yên tâm, Holo Speak sẽ giúp bạn.

Với đội ngũ giáo viên giảng dạy (Việt Nam + Bản xứ) nhiều kinh nghiệm, trước khi các lớp học tiếng Anh giao tiếp, bạn sẽ được kiểm tra trình độ để xác định được lộ trình học phù hợp. Thêm vào đó, tùy vào mục tiêu học tập, mỗi người sẽ có mỗi lộ trình học tập khác nhau. Hình thức học 1:1 cho riêng mỗi người. Không yêu cầu gò bó về mặt thời gian hay không gian.

Thông qua các lớp tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm, người học cũng có thể học phát âm, từ vựng, ngữ pháp,… Ngoài ra, Holo Speak còn cung cấp môi trường luyện tập MIỄN PHÍ. Điều này rất lý tưởng cho học viên nói riêng và người dùng ứng dụng nói chung.

Chức năng Holo Now là điều tuyệt vời nhất của ứng dụng này. Bạn chỉ cần bấm bào 1 nút Holo Now, ứng dụng sẽ lập tức kết nối bạn với 1 người bản ngữ phù hợp với ngoại ngữ bạn đang học. Tại đây, users được thoải mái nói chuyện bằng ngoại ngữ (tiếng Anh, Hoa, Nhật, Hàn,..). Tiêu chí của Holo là không sợ sai, cùng nhau sửa lỗi, cùng nhau học tập, chia sẻ kiến thức.

Tải app Holo Speak học tiếng anh miễn phí: https://onelink.to/hctjrb
Quét mã QR tải app Holo Speak tại đây:

QR Code HoloSpeak App

3. Các lưu ý khi chọn và học các lớp học tiếng Anh online

Khi quyết định lựa chọn theo một lớp học giao tiếp tiếng Anh online, chúng ta cần lưu ý:

3.1. Xác định mục tiêu

Để có thể học online hiệu quả, việc xác định rõ mục tiêu học tập là vô cùng quan trọng. Bởi dựa trên mục tiêu bạn mới biết mình đang bị yếu phần nào. Thì từ đó mới có thể đăng ký vào các lớp học để cải thiện. Ví dụ, mục tiêu của bạn là ôn thi lấy bằng thì sẽ khác hoàn toàn với những người chỉ muốn tập trung phát triển kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

3.2. Tự kiểm tra trình độ của mình trước khi đăng ký học

Hiện nay có nhiều nơi sẽ kiểm tra trình độ của người học trước khi bắt đầu tư vấn học tập. Tuy nhiên không phải nơi học online nào cũng đủ uy tín và chất lượng. Vì thế, việc tự xác định được trình độ của mình giúp bạn dễ dàng nhận biết được nơi học nào là phù hợp với bản thân. Tránh tình trạng phải học lại những điều đã biết. Hoặc phải học các kiến thức quá cao gây khó khăn cho quá trình tiếp thu và tiến bộ.

3.3. Tìm hiểu thông tin lớp học tiếng Anh online uy tín

Sau khi đã hoàn thành hai điều trên, việc tìm hiểu kỹ các ứng dụng/ trang web học tiếng Anh online uy tín là vô cùng quan trọng. Không nên tin vào các lời quảng cáo quá hấp dẫn vì khả năng bị lừa rất cao. Hơn nữa, bạn cũng có thể tìm hiểu thông tin thông qua bạn bè. Hoặc những người đã có kinh nghiệm học tập trước đó. Đó là những nhận xét rất chân thực và chính xác. Giúp tăng độ xác thực, uy tín và chất lượng cho ứng dụng/ website/ trung tâm bạn đang dự định học.

3.4. Luyện tập thường xuyên

Việc đăng ký học online sẽ cung cấp cho người học kiến thức, giải đáp các thắc mắc. Tuy nhiên người học cần phải có ý thức tự giác. Cần chủ động trong học tập thì mới có thể đạt kết quả cao nhất. Rất hiếm người có thể giỏi chỉ nhờ vào việc học trên sách vở; các bài dạy của Thầy/ Cô mà không cần tự luyện tập. Việc luyện tập tiếng Anh hàng ngày là vô cùng quan trọng.

3.5. Tìm kiếm môi trường/ bạn bè cùng học tập

Nếu bạn sợ cảm giác chán nản và bỏ lỡ giữa chừng thì hãy tìm ngay một cộng đồng. Hoặc ít nhất là 1 người bạn có cùng lý tưởng với mình. Việc động viên, luyện tập cùng nhau sẽ khuyến khích hai bạn tiến bộ rất nhanh. Nếu không thể tìm được một người bạn đồng hành, bạn hãy sử dụng ngay Holo Speak để giao tiếp, kết bạn và trò chuyện MIỄN PHÍ với những người có mục tiêu học tiếng Anh như bạn nhé.

Tạm kết

Việc áp dụng phương pháp học online đã dần trở thành xu hướng trong thời đại hiện nay. Hy vọng với các chia sẻ về lợi ích khi tham gia học tiếng Anh online trên, bạn đã có thể tìm kiếm được lớp học tiếng Anh online hiệu quả, phù hợp với nhu cầu riêng của bản thân. Nếu bạn cần tư vấn thêm hoặc giải đáp các thắc mắc liên quan đến các lớp tiếng Anh giao tiếp online 1 kèm 1 với giáo viên người bản xứ tại ứng dụng Holo Speak, hãy liên hệ ngay với chúng tôi nhé.

Những ứng dụng và trang web học tiếng Anh online với người nước ngoài

Ngày đăng: - Lượt Xem: 1594 lượt - Đăng bởi: Admin Holo Speak

Đánh giá:
audio play

Việc học tiếng Anh với người nước ngoài luôn là vấn đề nhiều người quan tâm. Hầu như ai cũng mong muốn đạt hiệu quả cao và nhanh chóng hơn trong môi trường luyện tập thực tế. Hiểu được điều này, hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn các ứng dụng và trang web học tiếng Anh online với người nước ngoài nhé.

1. Học tiếng Anh online với người nước ngoài mang lại những lợi ích gì?

Học tiếng Anh online với người nước ngoài

Học tiếng Anh online với giáo viên nước ngoài mang đến khá nhiều lợi ích cho người học. Cụ thể:

 • Đầu tiên, khi học online với người nước ngoài, chúng ta sẽ được cải thiện và nâng cao khả năng phát âm. Hơn nữa, chúng ta cũng sẽ học được cách để phát âm chuẩn với ngữ điệu tự nhiên giống như người bản xứ. Thông qua việc học tập và tương tác trực tiếp, giáo viên bản xứ sẽ hỗ trợ giải đáp thắc mắc và chỉ ra các lỗi sai để người học khắc phục.
 • Hơn nữa, khi học tiếng Anh với người nước ngoài, chúng ta cũng có cơ hội luyện Nghe – Nói dễ dàng hơn. Thực tế cho thấy việc học nhiều cuốn sách trong nhiều năm cũng không thể bằng được tương tác trực tiếp với người nước ngoài trong 1 năm.
 • Việc thường xuyên có cơ hội được tiếp xúc với người bản địa cũng sẽ giúp tăng sự tự tin đáng kể cho người học. Từ đây làm tiền đề cho các kỳ thi quốc tế như Ielts. Khi đã quen với tốc độ, cách nói của người bản ngữ, chúng ta sẽ thấy thoải mái hơn. Đặc biệt là trong giao tiếp hàng ngày hay công việc.
 • Học thêm nhiều từ vựng, ngữ pháp và văn hóa phương Tây cũng là các lợi ích được nhiều người hướng đến. Việc học sẽ thú vị hơn bởi không còn quá khô khan. Hơn nữa việc chia sẻ các nền văn hóa với nhau sẽ giúp rút ngắn khoảng cách giữa người học.
 • Cuối cùng, học tiếng Anh giao tiếp online với người nước ngoài còn giúp chúng ta rèn luyện tư duy cực hiệu quả.

2. Ứng dụng học tiếng Anh online với người nước ngoài

Việc sử dụng app học giao tiếp tiếng Anh online với người nước ngoài đã không còn quá xa lạ. Đặc biệt là ở trong giai đoạn dịch bệnh Covid như hiện nay. Sau đây là một số các ứng dụng phổ biến.

2.1. Holo Speak – Học tiếng Anh online với người nước ngoài

Với những người có nhu cầu muốn học tiếng anh online 1 kèm 1 với người nước ngoài thì Holo Speak là một ứng cử viên sáng giá. Không những được kiểm tra trình độ ban đầu mà người học cũng được tư vấn toàn bộ lộ trình học tập với giáo viên bản xứ. Holo Speak sẽ hướng dẫn cho bạn cách học tiếng Anh online hiệu quả nhất.

Hơn nữa, không thể phủ nhận rằng thông qua các buổi học online 1 kèm 1, giáo viên sẽ hướng dẫn và sửa các lỗi sai của học viên một cách chi tiết và kỹ càng hơn. Bên cạnh đó, người dùng Holo Speak cũng được cung cấp môi trường học tập và rèn luyện miễn phí.

Chức năng Holo Now là điều tuyệt vời nhất của ứng dụng này. Bạn chỉ cần bấm bào 1 nút Holo Now, ứng dụng sẽ lập tức kết nối (matching) bạn với 1 người bản ngữ phù hợp với ngoại ngữ bạn đang học. Tại đây, users được thoải mái nói chuyện bằng ngoại ngữ (tiếng Anh, Hoa, Nhật, Hàn,..) mà không sợ sai, cùng nhau sửa lỗi, cùng nhau học tập, chia sẻ kiến thức.

Tải app Holo Speak học tiếng anh miễn phí: https://onelink.to/hctjrb
Quét mã QR tải app Holo Speak tại đây:

QR Code HoloSpeak App

2.2. Hello Talk

HelloTalk là một ứng dụng học online với người nước ngoài. Ứng dụng cung cấp tính năng giao tiếp và trò chuyện trực tiếp giữa người dùng và người bản ngữ. Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm bất kỳ ai bằng tiếng Anh hay 1 số ngôn ngữ khác.

Hơn nữa, người dùng sẽ được thực hành ngôn ngữ, học ngữ pháp với người nước ngoài. Tất cả được thực hiện thông qua các tin nhắn, cuộc gọi và video miễn phí. Từ đó việc nhận phản hồi và tương tác giữa người dùng và đối phương sẽ thật dễ dàng.

Hầu hết các tính năng của HelloTalk đều được miễn phí. Ứng dụng cũng có vô số các trò chơi ghi âm, bài podcast trò chuyện 1:1 với những giáo viên nước ngoài.

2.3. Tinder

Tinder
Tinder

Không chỉ nổi tiếng là ứng dụng trờ chuyện, hẹn hò, Tinder còn được xem là một ứng dụng hỗ trợ người dùng học tiếng Anh online với những người bản xứ khá nổi tiếng. Ứng dụng cung cấp tính năng kết nối người dùng với nhiều người khác trên thế giới. Vì thế không khó để chúng ta có thể trò chuyện và luyện tập tiếng Anh với bạn nước ngoài.

Hơn nữa, giao diện của ứng dụng cũng khá đơn giản nên rất dễ sử dụng. Tuy nhiên app vẫn có một số tính năng cần phải trả phí mới đuợc trải nghiệm.

2.4. Badoo

Badoo là một ứng dụng trò chuyện giúp chúng ta học tiếng Anh trên online cùng với người nước ngoài. Đây là một trong số các ứng dụng học tiếng Anh miễn phí hiện nay. Và ứng dụng cũng đang được rất nhiều người sử dụng. Bạn có thể gặp gỡ, trò chuyện với tất cả mọi người trên thế giới. Không chỉ tiếng Anh mà còn có rất nhiều ngôn ngữ phổ biến khác đuợc sử dụng. Người học vừa được tiếp cận ngôn ngữ mới, vừa tăng tính phản xạ. Từ đó cũng tự tin hơn trong giao tiếp.

Giao diện người dùng Badoo cũng khá đơn giản và thân thiện đối với người dùng. Vì thế bạn dễ dàng có thể tìm được các người bạn nước ngoài phù hợp với nhu cầu học tập. Bên cạnh đó người dùng cũng có thể kết bạn làm quen và trao đổi. Đặc biệt, cộng đồng người dùng Badoo đều được xác minh thông tin một cách rõ ràng nên bạn cũng có thể yên tâm khi trò chuyện.

3. Website học tiếng Anh online với người nước ngoài

Bên cạnh các ứng dụng thì website là phương tiện không thể thiếu giúp nhiều người luyện tập tiếng Anh. 3 websites nổi tiếng nhất chính là British Council, CoffeeStrap và BBC Learning English.

3.1. British Council

BritishCouncil
BritishCouncil

British Council là 1 trong các trang web hàng đầu trên thế giới về độ uy tín về việc dạy và học giao tiếp tiếng Anh miễn phí cùng với giáo viên người nước ngoài. Người học sẽ được cung cấp rất nhiều tài liệu học tập chất lượng. Các tài liệu này có thể ở dạng văn bản (word), video, audio hay nhiều bài tập tương tác khác.

Đặc biệt, các tài liệu đều được sắp xếp theo trình độ. Từ cơ bản tới nâng cao và theo 4 kỹ năng cơ bản (Nghe – Nói – Đọc – Viết). Song song với lý thuyết luôn có các bài tập đi kèm. Vì vậy người học có thể luyện tập ngay sau khi nghe hoặc học lý thuyết. Góp phần tăng từ vựng, phát âm và khả năng nghe, nói cho người học.

3.2. CoffeeStrap

CoffeeStrap là một cái tên có vẻ khá xa lạ với người dùng Việt Nam. Tuy nhiên không thể phủ nhận lợi ích của website này. Website cung cấp đến 12 ngôn ngữ bao gồm tiếng Anh. Điểm đặc biệt của CoffeeStrap chính là người nói ngôn ngữ này giúp người khác học lại ngôn ngữ mẹ đẻ của chính mình. Không những được học tiếng Anh mà chung ta còn có cơ hội dạy lại tiếng Việt cho người khác. Đây là một ứng dụng rất hay giúp chúng ta học hỏi văn hóa nước bạn. Đồng thời giới thiệu với họ về đất nước chúng ta.

Người dùng có thể học tiếng Anh bằng cách nhắn tin, gọi điện hay video call với các người dùng khác sử dụng tiếng Anh. Từ đó giúp bản thân cải thiện kỹ năng nghe và giao tiếp.

3.3. BBC Learning English

Tương tự như British Council, BBC Learning English là 1 website học tiếng Anh với người nước ngoài được rất nhiều người học sử dụng hiện nay. Các bài học đều được phân chia khoa học, từ dễ tới khó. Chúng đều bao gồm đầy đủ 4 kỹ năng trong tiếng Anh. Mỗi khóa học sẽ có 30 units với nhiều chuyên đề kèm transcript rõ ràng. Bên cạnh đó người học cũng được cung cấp từ vựng, bài tập và ngữ pháp, phát âm được phân chia theo nhiều cấp độ. Giao diện người dùng tại website cũng khá đơn giản và rõ ràng.

Tạm kết

Với các chia sẻ trên, chúng tôi hy vọng bạn đã có thể lựa chọn được hình thức học tiếng Anh online tại nhà hiệu quả trong mùa dịch này. Nếu bạn còn thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu về cách học tiếng Anh online với người nước ngoài 1 kèm 1 tại Holo Speak thì hãy liên hệ chúng tôi ngay nhé.

App dạy tiếng Anh online hiệu quả với mọi đối tượng

Ngày đăng: - Lượt Xem: 1474 lượt - Đăng bởi: Admin Holo Speak

Đánh giá:
audio play

Việc sử dụng các ứng dụng học online trong giai đoạn phát triển công nghệ như hiện nay là thật sự cần thiết. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể tìm được các ứng dụng dạy và học tiếng Anh online hiệu quả. Hôm nay chúng tôi xin chia sẻ một số app dạy tiếng Anh online hiệu quả trong bài này nhé.

1. App dạy tiếng Anh giao tiếp

Hiện nay có rất nhiều app dạy giao tiếp tiếng Anh online. Mỗi app sẽ phù hợp với nhu cầu học tập của mỗi người. Và với nhiều cách dạy tiếng Anh online khác nhau. Chúng tôi xin giới thiệu 3 app dạy anh văn giao tiếp được nhiều người theo học và đạt kết quả tốt.

1.1. Cake

Cake là một app dạy tiếng Anh giao tiếp miễn phí. Ứng dụng này phù hợp với hầu hết mọi người dùng. Các bài học trên ứng dụng thường được thiết kế theo dạng các video. Mỗi video bài học đều được cắt ghép trực tiếp từ giọng nói thật của nhiều người nước ngoài. Mỗi bài học cũng đều bao gồm nhiều hình ảnh kết hợp với các bài tập dạng điền từ (điền vào chỗ trống) hoặc ghi âm giọng đọc.

Cake

Hơn nữa, người học cũng được học cách phát âm thông qua các câu mẫu. Sau đó hệ thống sẽ tự động hướng dẫn người học sửa lỗi khi đọc sai. Mọi đoạn hội thoại đều có phụ đề Anh – Việt. Người dùng cũng có thể tự điều chỉnh tốc độ phát của video bài học. Ngoài ra, người học cũng có thể dễ dàng tìm kiếm; sao lưu thư mục của các bài đã học rất dễ dàng. Việc này giúp người học có thể luyện tập lại bất cứ lúc nào.

Tuy nhiên, vì đây là ứng dụng được thiết kế sẵn nên người học không nhận được tương tác thực như khi học thực tế. Tất cả hầu như đều từ phản hồi từ hệ thống. Người học cần chủ động trong việc học tập nếu không muốn bỏ lỡ ứng dụng này.

1.2. Holo Speak

Với những người yêu thích việc dạy và học tiếng Anh giao tiếp với giáo viên bản xứ thì Holo Speak đã trở thành một người bạn thật sự. Đây là một trong số các app dạy tiếng Anh giao tiếp online cung cấp môi trường luyện tập và phản xạ cực tốt cho người học.

Khi bắt đầu đặt lịch học ở Holo Speak, người dùng sẽ được hỗ trợ kiểm tra trình độ. Điều này giúp đội ngũ của Holo Speak xác định đúng trình độ của người học. Từ đó đưa ra lộ trình học tiếng Anh giao tiếp phù hợp. Holo Speak hỗ trợ dạy tất cả học viên ở mọi lứa tuổi và trình độ. Từ mất gốc đến nâng cao thông qua nhiều phương pháp hiện đại khác nhau.

Không những được tự chọn giáo viên (bản xứ + Việt Nam) kèm 1:1, người học còn được trò chuyện và giao tiếp tiếng Anh miễn phí với tất cả học viên trên ứng dụng. Từ đó, người học sẽ tự tin chia sẻ, học hỏi và kết bạn một cách đơn giản. Người học có thể đăng ký tham gia các khóa học tiếng Anh giao tiếp tại Holo Speak.

Hiện có nhiều chuyên ngành như Công nghệ thông tin; Kinh tế- Tài chính; Du lịch;… để phục vụ cho công việc. Hoặc thậm chí phục vụ cho việc du lịch, định cư ở nước ngoài. Các chủ đề và phương pháp dạy tiếng Anh trực tuyến luôn được cập nhật hằng ngày. Bên cạnh đó người học cũng cần tự giác luyện tập, chủ động luyện tập hằng ngày thì trình độ mới ngày càng nâng cao hơn.

Chức năng Holo Now là điều tuyệt vời nhất của ứng dụng này. Bạn chỉ cần bấm bào 1 nút Holo Now, ứng dụng sẽ lập tức kết nối (matching) bạn với 1 người bản ngữ phù hợp với ngoại ngữ bạn đang học. Tại đây, users được thoải mái nói chuyện bằng ngoại ngữ (tiếng Anh, Hoa, Nhật, Hàn,..) mà không sợ sai, cùng nhau sửa lỗi, cùng nhau học tập, chia sẻ kiến thức.

Tải app Holo Speak học tiếng anh miễn phí: https://onelink.to/hctjrb
Quét mã QR tải app Holo Speak tại đây:

QR Code HoloSpeak App

1.3. SpeakingPal

Ứng dụng học tiếng anh SpeakingPal
Ứng dụng SpeakingPal

SpeakingPal là một app dạy tiếng Anh với mục tiêu giúp người dùng tương tác và nâng cao về kỹ năng nói của họ. Với việc sử dụng công nghệ nhận dạng giọng nói, ứng dụng giúp người dùng mô phỏng tạo thành các cuộc trò chuyện trực tiếp giữa người học và người bản xứ. Việc này giúp người học cải thiện phát âm một cách rõ rệt.

Hơn nữa, ứng dụng có đến 100 cấp độ học. Vì thế cũng phù hợp với mọi trình độ. Tuy nhiên để học Full các cấp độ thì người học cần phải trả một khoản phí nhất định. Nếu muốn dùng miễn phí thì sẽ học được 16 cấp độ.

Ứng dụng này có các bài học khá thú vị, rõ ràng và chi tiết. Người học còn có thể học thêm từ vựng giúp việc nghe nói đạt hiệu quả hơn. Tuy nhiên, đây cũng là một app lập trình sẵn. Vì vậy nên người học cần luyện tập thường xuyên và đều đặn hằng ngày.

2. App dạy phát âm tiếng Anh online

Bên cạnh việc sử dụng các app dạy tiếng Anh giao tiếp, chúng ta cũng cần phải dùng các ứng dụng luyện phát âm để thúc đẩy quá trình học tập nhanh hơn. Việc kết hợp các phần mềm luyện phát âm và giao tiếp sẽ giúp người học đạt hiệu quả cao hơn.

2.1. ELSA

Trong vài năm gần đây, nhờ áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI, ELSA đã tạo nên một tiếng vang lớn trong lĩnh vực tiếng Anh nói riêng. Người học không những được kiểm tra phát âm khi bắt đầu sử dụng app mà còn được hỗ trợ lộ trình học phát âm phù hợp.

App Elsa Speak
Elsa Speak

Trong quá trình luyện tập, nhờ công nghệ AI, phát âm của người dùng được đánh giá và phản hồi ngay lập tức. Hình thức phổ biến nhất chính là đánh giá theo tỉ lệ % giống phát âm của người bản ngữ. Nhờ phần gợi ý cách đọc và chỉnh sửa lỗi sai một cách chi tiết, người học có thể tự tin cải thiện phát âm hàng ngày.

Bên cạnh việc phát âm từng từ, người học cũng được cung cấp các bài luyện tập giao tiếp với trợ lý ảo thông qua cuộc hội thoại nhỏ. Việc này giúp tăng khả năng phản xạ cho người học. Tuy nhiên, các bài học miễn phí trên ELSA có giới hạn. Vì vậy nếu người dùng muốn sử dụng toàn bộ bài học thì cần đăng ký các gói sử dụng. Thông dụng nhất là gói 1 – 3 tháng, 6 tháng, 1 năm hoặc vĩnh viễn. Tùy vào mục đích và thời gian đầu tư vào việc học, mỗi người sẽ lựa chọn các gói phù hợp.

2.2. Doulingo

Doulingo

Duolingo là một app dạy tiếng Anh online cho trẻ em có giao diện khá bắt mắt. Không những hỗ trợ học phát âm tiếng Anh mà ứng dụng còn hỗ trợ việc học đến hơn 20 ngôn ngữ khác trên thế giới. Hàng loạt những bài dạy về từ vựng và ngữ pháp được lồng ghép vào nhau. Đôi khi còn tạo ra các trò chơi khá thú vị.

Các bài học cũng khá ngắn gọn. Các chủ đề sắp xếp từ trình độ cơ bản tới nâng cao. Các bé từ độ tuổi tiểu học là đã có thể sử dụng ứng dụng này để luyện phát âm. Tuy nhiên, cũng vì các bài học được xếp theo thứ tự nên người dùng không thể bỏ bài. Mà họ cần phải hoàn thành thì mới mở được bài học chủ đề khác. Vì thế những người học từ đầu hãy nên dùng ứng dụng này.

3. Lưu ý khi sử dụng app học tiếng Anh online

Như vừa đề cập, khi học online việc sử dụng các app hỗ trợ là rất cần thiết. Tuy nhiên người dùng cũng cần phải lưu ý một số vấn đề sau:

 • Trước khi đăng ký 1 ứng dụng học tập nào thì cũng cần tìm hiểu kỹ càng. Nên lựa chọn các ứng dụng uy tín nêu trên để đạt kết quả tốt nhất.
 • Cần tự xác lập mục tiêu và thời gian học tập cụ thể trước khi dùng app học tiếng Anh.
 • Khi học online, cần lựa chọn các ứng dụng có hỗ trợ phản hồi và giả đáp thắc mắc. Bởi việc này sẽ giúp người học tiến bộ hơn thông qua các câu hỏi.
 • Dù áp dụng bất cứ ứng dụng nào thì cũng đều yêu cầu người học tự giác và chủ động hơn trong học tập.
 • Bên cạnh việc dùng app thì việc sử dụng các cuốn sách dạy tiếng Anh giao tiếp cũng hỗ trợ người học rất nhiều.

Tạm kết

Trên đây là toàn bộ các chia sẻ về một số app học phát âm và giao tiếp tiếng Anh online. Hy vọng bạn đã tìm ra được app học phù hợp. Nếu bạn cần hỗ trợ về app dạy tiếng Anh giao tiếp Holo Speak với các tiết học cùng người nước ngoài, hãy nhanh tay liên hệ Holo Speak nhé.

TOP 5 khóa học giao tiếp tiếng Anh online miễn phí và có trả phí

Ngày đăng: - Lượt Xem: 1594 lượt - Đăng bởi: Admin Holo Speak

Đánh giá:
audio play

Với diễn biến phức tạp của dịch bệnh, việc tiếp cận và sử dụng các công cụ trực tuyến để học online đã không còn xa lạ với chúng ta. Từ đó, việc học tiếng Anh giao tiếp online cũng đã khá dễ dàng. Học trực tuyến mang đến nhiều lợi ích đáng kể. Hôm nay hãy cùng chúng tôi tìm hiểu TOP 5 khóa học giao tiếp tiếng Anh online đã và đang được rất nhiều người sử dụng hiệu quả trong suốt 1 năm qua nhé.

1. Khóa học giao tiếp tiếng Anh online trên kênh YouTube BingGo Leaders

Khóa học giao tiếp tiếng Anh online trên kênh YouTube BingGo Leaders
 • Hình thức: Tự học thông qua các video trong khóa học có sẵn
 • Giáo viên: Không xác định
 • MIỄN PHÍ
 • Phù hợp với mọi lứa tuổi

Đây là một trang YouTube khá nổi tiếng với các khóa học tiếng Anh online theo hình thức Video. Người học chỉ cần truy cập vào trang YouTube BingGo Leaders và chọn khóa học mà mình yêu thích. Các chủ đề giao tiếp được cung cấp cũng khá đa dạng. Tất cả được cung cấp với nhiều chất giọng khác nhau. Vì thế nên rất phù hợp với người có nhu cầu học giao tiếp hàng ngày.

Tốc độ đọc của các video khá chậm và dễ nghe. Vì vậy khá phù hợp cho những bạn mới bắt đầu luyện nghe, nói tiếng Anh. Tuy nhiên, vì hình thức học tập dựa trên video có sẵn nên người học không thể được tương tác và giải đáp thắc mắc. Vì thế người dùng cần phải tập trung và chủ động trong việc học để đạt kết quả như ý. Hơn nữa, việc lựa chọn một người bạn cùng sử dụng khóa học này sẽ giúp tạo động lực và thúc đẩy quá trình học tập tốt hơn.

2. Holo Speak – Các khóa học giao tiếp tiếng Anh online 1:1

 • Hình thức: Học online tương tác 1:1 qua ứng dụng
 • Giáo viên: Giáo viên bản xứ + Giáo viên Việt Nam
 • Có phí khi đăng ký các khóa học cụ thể.
 • Phù hợp với mọi lứa tuổi.

Các khóa học tiếng Anh giao tiếp tại Holo Speak đều được thiết kế một cách bài bản. Phù hợp với trình độ của người học từ mất gốc đến nâng cao. Mỗi người khi bắt đầu sẽ được hỗ trợ kiểm tra cụ thể trình độ tiếng Anh hiện tại. Từ đó sẽ được cung cấp một lộ trình học riêng phù hợp với nhu cầu. Bạn có thể chọn học tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành Kinh tế, Du lịch, hay Công nghệ thông tin,…

Điều đặc biệt của các khóa học giao tiếp Tiếng Anh online tại Holo Speak chính là sự linh động trong việc lựa chọn giáo viên và thời gian học tập.

Trên App Holo Speak, chức năng Holo Now là điều tuyệt vời nhất của ứng dụng này. Bạn chỉ cần bấm 1 nút Holo Now, ứng dụng sẽ lập tức kết nối (matching) bạn với 1 người bản ngữ phù hợp với ngoại ngữ bạn đang học. Tại đây, users được thoải mái nói chuyện bằng ngoại ngữ (tiếng Anh, Hoa, Nhật, Hàn,..) mà không sợ sai, cùng nhau sửa lỗi, cùng nhau học tập, chia sẻ kiến thức.

Holo Speak đã làm rất tốt trong việc cung cấp môi trường thực hành tuyệt vời cho người học.

Tải app Holo Speak học tiếng anh miễn phí: https://onelink.to/hctjrb
Quét mã QR tải app Holo Speak tại đây:

QR Code HoloSpeak App

3. Elsa Speak – Cung cấp các khóa học phát âm và giao tiếp với công nghệ AI

App Elsa Speak
App Elsa Speak
 • Hình thức: Online qua ứng dụng Elsa Speak
 • Giáo viên: Trí thông minh nhân tạo (Công nghệ AI)
 • Có phí khi muốn học FULL khóa học.
 • Phù hợp với mọi lứa tuổi

Elsa Speak là một trong số các ứng dụng sử dụng công nghệ AI trong các khóa học online tiếng Anh giao tiếp và phát âm. Người học sẽ được sửa các lỗi sai phát âm trực tiếp khi học. Khi tiến hành đăng ký khóa học tiếng Anh online, người học sẽ được học full lộ trình cách bài học phát âm và giao tiếp thông qua các nhiệm vụ.

Sau từng hoạt động phát âm hay giao tiếp, hệ thống sẽ tiến hành chấm điểm đánh giá mức độ % bạn nói giống với người bản xứ. Khi phát hiện người dùng phát âm sai hệ thống sẽ lập tức đánh dấu và thông báo cụ thể. Việc này giúp người học linh hoạt và sửa chữa các lỗi sai một cách nhanh chóng. Ứng dụng còn tích hợp tính năng thông báo giúp nhắc nhở người học khi đến thời gian học tập.

Đặc biệt, khi vừa đăng nhập vào khóa học, ứng dụng sẽ yêu cầu người dùng kiểm tra trình độ. Từ đó sẽ gợi ý các phần người học cần phải cải thiện. Người học cũng có thể tự kiểm tra lại bất cứ lúc nào họ muốn. Elsa Speak cung cấp trên 1200 bài học với hơn 22 chủ đề thú vị. Người học có thể thoải mái lựa cọn các chủ đề yêu thích. Tuy nhiên, người dùng cần phải tự giác trong việc học để đạt kết quả nhanh nhất.

4. BritishCouncil VietNam

BritishCouncil
BritishCouncil
 • Hình thức: Online đa dạng loại hình học tập: Live online classes; Học trực tiếp; Học trực tuyến; Học qua ứng dụng
 • Giáo viên: Đa dạng
 • Có phí
 • Phù hợp với mọi lứa tuổi

Các khóa học tiếng Anh giao tiếp online tại BritishCouncil VietNam giúp hỗ trợ người học cải thiện các kỹ năng tiếng Anh giao tiếp từ cơ bản -> nâng cao. BritishCouncil bao gồm hầu hết các chuyên gia tiếng Anh toàn cầu. Vì thế đây là một địa chỉ học tiếng Anh giao tiếp cực kỳ uy tín. Khi đăng ký các khóa học, học viên sẽ được kiểm tra trình độ bằng một bài kiểm tra viết theo hình thức trực tuyến dài 25 phút và một bài kiểm tra khả năng nói với 1 trong số các chuyên gia trong 10 phút.

Người học có thể tùy vào mục đích mà đăng ký các khóa học khác nhau. Đặc biệt British Council rất nổi tiếng với các khóa học dành cho người đi làm. Hoặc nhứng người có nhu cầu học để thi lấy bằng TOEIC, IELTS,… Nội dung bài giảng luôn bám sát với các nội dung, cấu trúc đề thi Speaking thực tế. Điều này giúp người học tự tin hơn trong quá trình ôn luyện. Bên cạnh việc học online trực tuyến, BritishCouncil VietNam cũng thường xuyên tổ chức các khóa học trực tiếp tại TP. HCM và thủ đô Hà Nội.

Tuy nhiên, tất cả các khóa học trên đều không chấp nhận hình thức thanh toán học phí bằng tiền mặt. Người học cần thanh toán bằng thẻ ATM nội địa; thẻ tín dụng; thẻ ghi nợ hoặc chuyển khoản; quét mã VNPay.

5. Khóa học tiếng Anh giao tiếp online hiệu quả từ Đại học Macquarie

 • Hình thức: Học online trong 3 tuần
 • Giáo viên: Jose Lara and Rose Harvey
 • MIỄN PHÍ
 • Phù hợp với những người có mục tiêu là đầu vào đại học của các trường trên thế giới hoặc muốn cải thiện khả năng giao tiếp tiếng Anh để xin việc hay nhập cư.

Khóa học này sẽ giúp phân tích những câu trả lời mẫu trong phần nói của bài thi PTE Academic. Giúp cho người học hiểu được các câu hỏi cũng như cách trả lời thành công nhất trong bài kiểm thi. Bên cạnh việc học viên sẽ thường xuyên có cơ hội để tiếp xúc và thực hành với các học viên khác, họ cũng sẽ được phát triển các kiến ​​thức chuyên sâu hơn về từ vựng hay ngữ pháp liên quan tới bài thi PTE Academic.

Tuy nhiên, để học khóa học này một cách hiệu quả nhất, học viên cần có trình độ tiếng Anh tối thiểu là trung cấp. Bởi trong khóa học sẽ dùng 100% tiếng Anh nên nếu là người mới bắt đầu thì không thể nắm được các nội dung mà giáo viên muốn truyền tải.

Tạm kết

Trên đây là toàn bộ các chia sẻ về TOP 5 khóa học giao tiếp tiếng Anh online miễn phí và có trả phí mang đến hiệu quả cao cho nhiều đối tượng học viên. Hy vọng thông qua các chia sẻ trên, bạn sẽ tìm được một khóa học phù hợp với trình độ và nhu cầu của bản thân. Nếu bạn cần hỗ trợ tư vấn về các khóa học giao tiếp tiếng Anh online tại Holo Speak, hãy liên hệ ngay với chúng tôi nhé.

Các website, ứng dụng luyện nghe tiếng Anh online hiệu quả cao

Ngày đăng: - Lượt Xem: 1024 lượt - Đăng bởi: Admin Holo Speak

Đánh giá:
audio play

Khi học tiếng Anh chúng ta cần luyện tập một cách thường xuyên. Nghe và nói là hai kỹ năng khá quan trọng trong việc giao tiếp của mỗi người. Ngoài việc học tập qua các tài liệu, sách báo hay phim nước ngoài thì việc sử dụng các website và ứng dụng luyện nghe tiếng Anh online là rất cần thiết. Hôm nay Holo Speak sẽ chia sẻ với các bạn 3 website và 3 ứng dụng phổ biến nhất hiện nay nhé.

1. Các website luyện nghe tiếng Anh miễn phí online

Muốn nghe tốt, chúng ta cần phải luyện tập nhuần nhuyễn nhiều yếu tố. Bao gồm từ vựng, phát âm, và độ nhanh nhạy (phản xạ ngôn ngữ). Việc chọn các trang web phù hợp sẽ hỗ trợ việc học nghe tiếng Anh online trở nên đơn giản hơn rất nhiều. 

1.1. http://www.bbclearningenglish.com 

Đây là một trong các website giúp luyện nghe tiếng Anh online thông qua các bài báo hay tin tức. Các thông tin này thuộc đài BBC (Anh). Vì vậy, đây là một trang web rất phù hợp cho các bạn yêu thích giọng Anh – Anh. Nếu bạn mong muốn nói giọng Anh thì hãy thử ngay website này nhé. 

BBC Learning English cung cấp các bài nghe phù hợp cho mọi người dùng tất cả các trình độ. Từ cơ bản đến cả nâng cao. Nhờ cung cấp nhiều tài liệu, thông tin sát với thực tế nên đây là một kênh luyện nghe nói rất tốt. Người học có thể tự lựa chọn các bài học phù hợp với năng lực bản thân để luyện tập. Ngoài ra, với người đặt mục tiêu thi IELTS hay Toeic thì đây là một trang web rất hữu ích.

1.2. https://www.esl-lab.com/ 

Đây là trang web giúp người học luyện nghe hiệu quả thông qua các bài nghe theo chủ đề. Các bài học cũng được sắp xếp theo trình độ. Từ dễ đến khó. Hơn nữa, trong quá trình luyện nghe, người dùng cũng có thể làm các bài tập để củng cố và kiểm tra khả năng nghe của mình. Các bài test này rất ngắn nên không gây chán nản cho người học.

Bên cạnh luyện nghe, người học cũng được cung cấp các từ mới trong bài nghe kèm transcript. Điều này hỗ trợ người học vừa cải thiện khả năng nghe, vừa giúp tăng từ vựng một cách hiệu quả. Bằng cách luyện nghe thông qua transcript, người học vừa có thể hiểu hết nội dung của bài nghe, vừa học thêm và ghi chú thêm các điểm ngữ pháp hoặc từ vựng chưa nghe ra hoặc chưa từng biết đến.

1.3. https://learningenglish.voanews.com/ 

Nếu bạn thích giọng Anh – Mỹ thì đây là một website bạn không nên bỏ qua. Bởi đây là một website cung cấp các bài nghe tin tức từ cơ bản đến nâng cao. Đặc biệt là trình độ trung bình khá. Nội dung của các bài nghe đều được tóm gọn chỉ từ 1 phút đến 3 phút. Vì thế khá dễ dàng cho người dùng tiếp cận.

Từ ngữ được sử dụng trong các bản tin là các từ vựng thông dụng thường ngày. Vì thế rất phù hợp để người học luyện nghe nói tiếng Anh online. Cuối bài còn có danh sách các từ mới cần thiết dành cho người học. Điều này giúp quá trình học tập đạt kết quả tốt.

2. Các ứng dụng học nghe nói tiếng Anh online miễn phí

Việc sử dụng các ứng dụng học nghe tiếng Anh đã rất phổ biến. Sau đây là gợi ý một số các ứng dụng nổi tiếng được nhiều người học sử dụng.

Tại sao chúng ta nghe không tốt? – Mr. Nguyen Tan Tuan – CEO ME Cafe

2.1. Holo Speak

Với những người luyện nghe online thì Holo Speak đã không quá xa lạ. Đây là một ứng dụng luyện nghe nói tiếng Anh giao tiếp rất hiệu quả đối với người học mất gốc hoặc mới bắt đầu. Các bài học đều được đầu tư một cách bài bản. Mỗi người dùng sẽ được kiểm tra trình độ và tư vấn một lộ trình học tập riêng. Chính điều này đã tạo nên sự thành công cho người học.

Không những được học về các chủ đề giao tiếp thông thường, người học cũng có thể đăng ký các bài học dịch tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin. Người học vừa được luyện nghe, vừa học các từ vựng và điểm ngữ pháp quan trọng. 

Nếu bạn chưa muốn học trực tiếp 1:1 với giáo viên bản xứ thì việc luyện tập với các người dùng khác trong ứng dụng thông qua việc nhắn tin, video call cũng sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều trong việc nghe tiếng Anh. Từ đó giúp tăng phản xạ và cải thiện phát âm từng ngày. 

Hơn nữa, nhờ đội ngũ giáo viên và gia sư nhiều năm kinh nghiệm, người học cũng sẽ được hướng dẫn học tập một cách chi tiết. Việc chỉ ra các lỗi sai và cách khắc phục là điều rất quan trọng khi học tập. Holo Speak là một môi trường học tập rất lý tưởng đối với nhiều người.

Tải app Holo Speak học tiếng anh miễn phí: https://onelink.to/hctjrb
Quét mã QR tải app Holo Speak tại đây:

QR Code HoloSpeak App

2.2. Ted Talk

Ted Talk là một ứng dụng giúp luyện nghe tiếng Anh thông qua nhiều chủ đề khác nhau. Nếu bạn yêu thích các chủ đề đa dạng từ Giáo dục, Văn hóa, đến Khoa học, Công nghệ thì đây là một ứng dụng rất tuyệt vời.

Điểm mạnh lớn nhất của ứng dụng chính là cung cấp các bài nghe bằng video. Việc học tập sẽ không quá nhàm chán. Hơn nữa người học có thể thông qua các buổi hội thảo, chủ đề được thảo luận của nhiều người nổi tiếng để học tập cách sử dụng từ vựng và phát âm hiệu quả. Tuy nhiên, ứng dụng vẫn khá khó cho những người mới bắt đầu. Nếu chưa biết gì hoặc vốn từ vựng chưa đủ nhiều thì việc sử dụng Ted Talk để luyện nghe sẽ dễ khiến người học bị “ngộp”. Từ đó sinh ra chán nản. Những người học có trình độ ở mức trung bình khá sẽ phù hợp với ứng dụng này hơn.

2.3. 6 minutes English

Nếu bạn đã biết đến trang web BBC Learning English thì 6 minutes English chính là ứng dụng giúp tổng hợp các bài nghe tiếng Anh online trên BBC. Tuy nhiên điều đặc biệt là tất cả các bài nghe đều có độ dài trong khoảng 6 phút. Chính vì thế đây cũng là một ứng dụng luyện nghe nói tiếng Anh miễn phí hàng ngày hữu ích cho người học.

Tuy nhiên, vì có độ dài tầm 6 phút nên sẽ hơi khó cho các bạn mới bắt đầu luyện tập. Các đoạn hội thoại cũng tương đối nhanh đối với những bạn bị mất gốc tiếng Anh. Còn đối với những bạn có khả năng tiếng Anh cơ bản và muốn luyện tập thêm để nâng cao khả năng của bản thân thì đây là một ứng dụng tuyệt vời.

3. Lưu ý khi luyện nghe tiếng Anh online

Khi luyện nghe tiếng Anh online, người học cần chú ý một số các vấn đề sau:

 • Việc đầu tiên và luôn luôn cần thiết chính là xác định đúng trình độ và phương pháp học tập. Bởi chỉ có như thế mới giúp người học lựa chọn tài liệu luyện tập hoặc các ứng dụng học tập hợp lý. Nếu bạn mới bắt đầu hoặc ở tầm trung bình khá thì Holo Speak là một ứng dụng để bắt đầu tuyệt vời. 
 • Bên cạnh đó, hãy đặt mục tiêu một cách rõ ràng, chi tiết cho bản thân. Từ đó nỗ lực học tập và duy trì thói quen hàng ngày. Điều này sẽ giúp bạn tự tin hơn khi luyện nghe tiếng Anh.
 • Nên vừa nghe vừa kết hợp các bước hỗ trợ việc nghe hiệu quả.
 • Việc sử dụng transcript trong khi luyện nghe tiếng Anh online là vô cùng cần thiết. Vì vậy bạn nhớ lựa chọn các nguồn tài liệu có cung cấp transcript và bài tập nghe hiểu cơ bản nhé.
 • Đối với các bạn mới bắt đầu học và luyện nghe tiếng Anh thì việc nghe phải hiểu được toàn bộ nội dung của bài là hầu như không thể. Chính vì thế, bạn hãy học dần dần, ban đầu chỉ cần hiểu từ 50-70% nội dung bài đã là quá tốt. Hãy chăm chỉ luyện tập hàng ngày thì nhất định bạn sẽ thành công. 

Tạm kết

Trên đây là toàn bộ các chia sẻ về các website, ứng dụng luyện nghe tiếng Anh online mang đến hiệu quả cao cho nhiều người. Hy vọng bạn sẽ áp dụng được một số cách phù hợp với bản thân. Nếu bạn cần tư vấn hay hỗ trợ khi tải và sử dụng app Holo Speak, hãy liên hệ với chúng tôi ngay nhé.

Học Nói Tiếng Anh Như Thế Nào Để Chuẩn Như Người Bản Xứ?

Ngày đăng: - Lượt Xem: 907 lượt - Đăng bởi: Admin Holo Speak

Đánh giá:
audio play

Để có thể giao tiếp tốt với người nước ngoài thì việc học nói tiếng Anh sao cho “chuẩn” là điều cần thiết. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể chinh phục được mục tiêu dễ dàng. Nếu không có phương pháp cụ thể thì người học sẽ nhanh chóng bỏ cuộc. Đừng lo lắng! 6 cách học nói trong bài viết sau sẽ giải đáp vấn đề cho bạn.

1. Tại sao bạn nói không chuẩn tiếng Anh?

Một số nguyên nhân dưới đây khiến việc học nói tiếng Anh trở nên khó khăn và không “chuẩn”:

1.1. Quá quan trọng ngữ pháp khi học nói tiếng Anh

Thực tế thì việc nói đúng ngữ pháp sẽ khiến người nghe hiểu được nội dung mà bạn đang diễn đạt. Chính vì vậy, nhiều người học rất chú tâm đến ngữ pháp khi nói tiếng Anh. Thay vì học những kiến thức cơ bản thì họ lại tìm tòi những cấu trúc câu phức tạp, từ đó dễ mắc lỗi trong việc nói và sử dụng ngoại ngữ.

1.2. Phát âm không được chuẩn

Phát âm không chuẩn sẽ kéo theo việc nghe tiếng Anh bị sai. Vấn đề này là lỗi thường xuyên gặp khi một người học nói tiếng Anh. Vì vậy, người nghe sẽ rất khó khăn để hiểu bạn đang nói gì hoặc thậm chí là hiểu sai nghĩa.

Chia sẻ của anh Nguyễn Tấn Tuấn về những lỗi khi nói tiếng Anh – Phát âm không đúng

1.3. Sử dụng từ vựng sai cách khi nói

Từ vựng rất quan trọng đối với người đang học nghe nói tiếng Anh. Khi bạn có quá ít từ vựng nhưng lại học những từ phức tạp thì việc diễn đạt tiếng Anh là điều không hề dễ dàng.

1.4. Không điều chỉnh tốc độ nói tiếng Anh

 • Nói quá nhanh sẽ khiến bạn rất dễ quên từ vựng, mắc lỗi khi sử dụng ngữ pháp trong câu tiếp theo.
 • Việc nói quá chậm cũng khiến người nghe khó chịu vì bạn cứ ê a mãi mà không thể hoàn thành xong câu.

2. Chia sẻ 6 cách học nói tiếng Anh hiệu quả

Để việc nói tiếng Anh trở nên dễ dàng, bạn tìm hiểu qua 6 cách học hiệu quả sau đây:

2.1. Học cách phát âm tiếng Anh chuẩn

– Lựa chọn kiểu phát âm “chuẩn”: Có rất nhiều kiểu phát âm trên thế giới nhưng đặc trưng nhất là 2 giọng Anh- Anh và Anh – Mỹ. Vì thế, bạn cần xác định rằng mình muốn nói kiểu phát âm nào?

– Nắm các âm trong bảng IPA: Khi nhận diện được các âm sẽ giúp bạn học nghe và nói tiếng Anh chuẩn hơn rất nhiều.

Ngữ pháp tiếng Anh
Ngữ pháp tiếng Anh

2.2. Học ngữ pháp đơn giản

Đối với những chương trình tiếng Anh thực tế, bạn sẽ thấy họ chỉ dùng các cấu trúc câu đơn giản và dễ hiểu. Hãy dành thời gian chú tâm đến cách học nói tiếng Anh với ngữ pháp như sau:

 • Sử dụng đúng các thì như hiện tại đơn, quá khứ đơn, tương lai đơn, hiện tại tiếp diễn,…
 • Vận dụng câu đơn giản kết hợp đầy đủ chủ ngữ, động từ và tân ngữ.
 • Hãy ghép các câu đơn giản bằng các từ nối như But, However, Or, And nếu muốn tạo câu phức tạp.
 • Sử dụng mệnh đề If, mệnh đề quan hệ trong tiếng Anh.
 • Phân biệt và chú ý chia số ít, số nhiều.

2.3. Nói tiếng Anh theo từ và cụm từ

– Khi bắt đầu nói 1 câu tiếng Anh bất kỳ, bạn hãy tập nói từng từ trong câu đó. Sau đó là ghép các từ lại với nhau rồi luyện tập.

– Có thể sưu tầm những câu nói hay về học tập bằng tiếng Anh tùy thích. Cách này sẽ giúp bạn vừa học được cấu trúc mới vừa diễn đạt được nội dung hay đến người nghe.  

2.4. Chú ý phần trọng âm trong tiếng Anh

Trong âm từ là điểm đánh dấu cho sự khác biệt giữa tiếng Anh và tiếng Việt. Trọng âm chính của từ chỉ ở 1 âm tiết nhất định. Để học tốt phần này thì bạn cần nắm 2 bước quan trọng sau:

 • Cần xác định vị trí của trọng âm nằm ở đâu.
 • Nhấn trọng âm sao cho đúng cách.

2.5. Học nói tiếng Anh theo chủ đề quen thuộc 

Tại sao phải học nói tiếng Anh theo chủ đề? Cách học này có rất nhiều lợi ích như: 

 • Giúp người học dễ dàng ghi nhớ từ vựng bởi các từ đều có sự liên kết với nhau trong cùng 1 chủ đề.
 • Luyện khả năng phản xạ và tư duy nhằm tránh lúng túng và bí từ khi nói.

– Chia sẻ cách học tiếng Anh theo các chủ đề như sau:

 • Đầu tiên, bạn cần tìm những chủ đề thân thuộc và gần gũi, đặc biệt là thường gặp trong giao tiếp. Ví dụ: nói về trường học bằng tiếng Anh,…
 • Sau đó, luyện tập nói với các chủ đề khó hơn để tăng trình độ. Chẳng hạn như y tế, du lịch, phương tiện giao thông,…
 • Tìm các mẫu câu hỏi liên quan đến chủ đề mà bạn vừa học.
 • Luyện trả lời và nói theo những câu hỏi đã liệt kê.

2.6. Thực hành luyện nói tiếng Anh thường xuyên

– Luyện nói mỗi ngày là cách để bạn ôn lại những gì bản thân đã được học. Không chỉ giúp việc nói trở nên tốt hơn mà còn có thể học các kỹ năng khác một cách hiệu quả.

 • Tìm một người bạn để trao đổi những vấn đề xung quanh như nói về môn học yêu thích bằng tiếng Anh,….
 • Nói mọi lúc, mọi nơi sẽ tạo cho người học một thói quen rèn luyện tiếng Anh.

– Ngoài ra, bạn có thể học nói qua các ứng dụng như: Holo Speak, Italki, LingoGlobe,… ngay trên điện thoại của mình.

Thực hành nói tiếng Anh với bạn bè
Thực hành nói tiếng Anh với bạn bè

3. Bỏ túi bí quyết luyện nói tiếng Anh trôi chảy 

Dù bạn là người mới bắt đầu hoặc đã có kinh nghiệm trong việc học ngoại ngữ thì cũng nên nắm trong tay những bí quyết sau:

3.1. Phản xạ với tiếng Anh bằng cách suy nghĩ

– Thông thường, mọi người thường hay mắc lỗi về cách tư duy khi học tiếng Anh nghe nói. Hãy ngừng ngay việc nghĩ bằng tiếng việt và diễn đạt lại bằng tiếng Anh. Vì điều này sẽ khiến cho bạn lệ thuộc vào tiếng mẹ đẻ và không thể tập trung vào ngôn ngữ khác.

– Để học nói như người bản ngữ thì bạn cần phải suy nghĩ hoàn toàn bằng tiếng Anh. Khi đó, bạn hoàn toàn tự phản xạ và hình thành được hệ thống khi vận dụng nói vào trong học tập.

3.2. Tự tin nói tiếng Anh trước gương

– Nói trước gương sẽ giúp bạn quan sát được khẩu hình miệng và cử chỉ. Từ đó, bạn có thể nhận ra được điểm yếu và cách khắc phục lỗi khi giao tiếp. 

– Bên cạnh đó, sự tự tin chính là điểm mấu chốt quan trọng để gây ấn tượng với người đối diện. Mỗi ngày, bạn chỉ cần luyện nói khoảng 10 – 15 phút sẽ cải thiện được phát âm.

Luyện nói tiếng Anh trước gương
Luyện nói tiếng Anh trước gương

3.3. Luyện nói tiếng Anh từ các trang mạng xã hội

Nhiều người thường dành ra 3-4 tiếng đồng hồ cho việc lướt web, xem phim, chat chit với bạn bè. Vậy thì tại sao bạn không vận dụng thời gian để vừa học tiếng Anh vừa giải trí đúng không nào?

Cách học tiếng Anh hiệu quả ở đây chính là:

 • Search những bộ phim hay bài nhạc có phụ đề song ngữ.
 • Tìm các nguồn học bổ ích trên youtube, google,…

3.4. Tập bắt chước một nhân vật yêu thích nào đó

– Tìm cho mình 1 nhân vật nổi tiếng và tập bắt chước từng cử chỉ, lời thoại, cách nhấn nhá câu từ,…

– Trong quá trình học nói, bạn hãy mở máy ghi âm để thu âm giọng nói của mình. Sau đó nghe lại và so sánh với bản gốc để tìm ra lỗi sai cần sửa.

3.5. Holo Speak – Ứng dụng học nói tiếng Anh với người nước ngoài

– Hiện nay có rất nhiều app hỗ trợ học nói tiếng Anh online với người bản ngữ như Coefee Learning, Conversation Exchange, Italki,… Trong đó không thể thiếu ứng dụng Holo Speak.

 • Người dùng có thể học nói tiếng Anh giao tiếp với giảng viên người nước ngoài trực tiếp qua thiết bị. Ngoài ra, bạn hoàn toàn được đặt lịch học kèm 1:1 theo lịch trống có sẵn của họ.
 • Ứng dụng còn hỗ trợ tính năng nhắn tin và video call, các học viên được thoải mái trò chuyện và luyện tập cùng nhau.

Áp dụng những cách học nói tiếng Anh trong bài viết sẽ giúp bạn xây dựng phương pháp đúng đắn. Đừng quên ghi nhớ và thực hành thường xuyên để chinh phục kỹ năng nói thành công nhé!

Tải app Holo Speak học tiếng anh miễn phí: https://onelink.to/hctjrb
Quét mã QR tải app Holo Speak tại đây:

QR Code HoloSpeak App

Bật mí cách học tiếng Anh giao tiếp theo chủ đề CNTT

Ngày đăng: - Lượt Xem: 599 lượt - Đăng bởi: Admin Holo Speak

Đánh giá:
audio play

Trong quá trình làm việc, lập trình viên bắt buộc cần phải luôn cập nhật công nghệ, kiến thức mới. Tuy nhiên, hầu hết các thông tin, tài liệu lại thường được viết bằng tiếng Anh. Vì vậy, nếu năng lực ngoại ngữ kém sẽ gây hạn chế rất nhiều. Đặc biệt trong trao đổi, giao tiếp và giải quyết các vấn đề phát sinh trong công việc. Do đó, ngoài nâng cao kỹ năng chuyên môn thì cải thiện khả năng giao tiếp là rất quan trọng. Hôm nay Holo Speak sẽ bật mí cho bạn cách học tiếng Anh giao tiếp theo chủ đề Công nghệ thông tin cực thú vị nhé.

1. Tại sao dân IT lại phải biết tiếng Anh giao tiếp?

Tiếng Anh giao tiếp đóng vai trò rất quan trọng đối với các lập trình viên chuyên nghiệp. Cụ thể:

 • Các sản phẩm công nghệ hiện nay đa phần đều đến từ thị trường nước ngoài. Việc trao đổi thông tin và yêu cầu sản phẩm với đối tác bằng tiếng Anh là vô cùng cần thiết. Hơn nữa, khi tham gia các dự án nước ngoài, việc thu thập thông tin, yêu cầu, xây dựng phát triển cũng như bảo trì nâng cấp bắt buộc bạn phải có năng lực ngoại ngữ. Nếu bạn không đáp ứng được yêu cầu của công việc, bạn sẽ rất khó thăng tiến.
 • Nếu bạn là Leader thì việc tìm kiếm các dự án nước ngoài cho công ty là rất cần thiết. Tỉ lệ thành công của cuộc đàm phán, thỏa thuận cũng sẽ phụ thuộc phần lớn vào tài ăn nói, khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh của bạn.
 • Ngoài ra, khi có tiếng Anh giao tiếp theo chủ đề chuyên ngành, việc deal lương với Sếp người nước ngoài cũng sẽ dễ dàng hơn. Bạn có thể thoải mái trao đổi và thỏa thuận với phía công ty về các chính sách, tăng lương, thưởng. Nếu bạn không thể diễn đạt trôi chảy, bạn rất khó đạt được mức lương mong muốn.
 • Cuối cùng, biết tiếng Anh đặc biệt là tiếng Anh giao tiếp sẽ là lợi thế của bạn. Bạn cũng có thể kết giao thêm nhiều đồng nghiệp nước ngoài. Từ đó việc học hỏi kinh nghiệm từ người đi trước sẽ dễ dàng hơn. Cơ hội để phát triển bản thân cũng sẽ nhiều hơn.

2. Cách giúp học tiếng Anh giao tiếp theo chủ đề Công nghệ thông tin hiệu quả

Bởi tiếng Anh giao tiếp rất quan trọng nên chúng ta cần phải lựa chọn cách học phù hợp. Đặc biệt đối với người bận rộn như dân Công nghệ thông tin thì việc lựa chọn cách thức, đối tượng và thời gian hợp lý để học là vô cùng cần thiết. Sau đây là một số cách giúp dân IT vừa học tập đơn giản, thú vị lại vừa hợp lý về thời gian.

2.1. Học tiếng Anh giao tiếp theo chủ đề thông qua Holo Speak

Holo Speak là một ứng dụng học tiếng Anh giao tiếp được đánh giá cao hiện nay. Không những linh hoạt trong thời gian học tập, người dùng còn được hỗ trợ lộ trình học phù hợp. Thông qua bài test miễn phí, học viên sẽ xác định được mục tiêu và thời gian cần học tập để có thể tự tin trong giao tiếp với nhiều chủ đề khác nhau. Từ Công nghệ thông tin đến các chủ đề thông dụng hàng ngày.

Hơn thế nữa, người học sẽ được học trực tuyến 1:1 với các giáo viên. Họ là những người bản xứ với nhiều năm kinh nghiệm dạy học. Không những người học tiếp thu được từ vựng tiếng Anh theo chủ đề giao tiếp, mà còn được luyện tập, tăng khả năng phản xạ và phát âm. Đây là nơi cung cấp môi trường học vô cùng lý tưởng cho dân IT nói riêng. Và những người có nhu cầu học tiếng Anh giao tiếp nói chung.

Bên cạnh việc chủ động lựa chọn thời gian học tập, người dùng cũng có thể tương tác, trò chuyện hay nhắn tin trực tiếp với các học viên khác của ứng dụng. Việc trao đổi vô cùng dễ dàng và thuận tiện. Bạn vừa có thể chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, vừa có thêm bạn mới. Chính vì vậy bạn đừng bỏ qua Holo Speak nhé.

Tải app Holo Speak học tiếng anh miễn phí: https://onelink.to/hctjrb
Quét mã QR tải app Holo Speak tại đây:

QR Code HoloSpeak App

2.2. Tài liệu tiếng Anh giao tiếp theo chủ đề

Việc chọn tài liệu để học tiếng Anh giao tiếp cũng khá quan trọng. Ngoài việc học các từ vựng chuyên ngành CNTT, việc luyện tập giao tiếp cũng rất cần thiết. Bạn có thể lựa chọn các nguồn tài liệu tin cậy từ các nguồn của Cambridge.

2.2.1. Face2Face

Face2Face
Face2Face

Face2Face là một trong số các bộ giáo trình Anh ngữ cực kỳ nổi tiếng. Bộ các cuốn này dành cho tất cả các người học từ trình độ cơ bản đến cả nâng cao. Bộ sách này sẽ giúp bạn học tiếng Anh giao tiếp 1 cách nhanh chóng, dễ dàng và hiệu quả. Các từ vựng trong cuốn sách đều được chọn lọc một cách kỹ lưỡng từ các chuyên gia ngoại ngữ. Chính vì thế người học có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng bộ sách này mang lại.

Các nội dung sẽ luôn được cập nhật liên tục. Vì thế sẽ luôn đảm bảo tính tự nhiên giống như người bản xứ và áp dụng vào thực tiễn một cách sinh động. Khi học ở trình cơ bản, người học sẽ được cung cấp các chủ đề cần thiết trong cuộc sống hàng ngày. Khi được nâng cao hơn, người học sẽ được phát triển toàn diện 4 kỹ năng tiếng Anh (Nghe – Nói – Đọc – Viết). Từ đó tăng phản xạ thông qua các bài luyện nghe tiếng Anh giao tiếp theo chủ đề.

2.2.2. Cambridge Real Listening & Speaking

Cambridge Real Listening & Speaking
Cambridge Real Listening & Speaking

Bộ sách Cambridge Real Listening & Speaking này gồm có 4 quyển: 1-2-3-4. Chúng đươc viết theo trình độ từ cơ bản đến nâng cao. Bộ sách này được thiết kế đặc biệt dành cho người lớn hoặc những bạn trẻ mong muốn có thể giao tiếp một cách tự tin. Cả trong lĩnh vực chuyên ngành hay trong cuộc sống đời thường, du học, du lịch, kết bạn ngoại quốc.

Bên cạnh các chủ đề liên quan đến công việc, học tập, hay xã hội, du lịch, cuốn sách còn chú trọng đến việc học tiếng Anh theo chủ đề giao tiếp hằng ngày. Ngoài ra, thông qua nhiều mẹo học tập, người học có thể rút ngắn thời gian học. Từ đó có cơ hội luyện tập, phát triển khả năng tư duy ngôn ngữ trực tiếp. Dân Công nghệ thông tin không thể bỏ qua bộ sách này.

2.3. Học giao tiếp tiếng Anh theo chủ đề thông qua Website

Việc học tập thông qua các Website cũng là một nguồn thông tin rất hữu ích cho người học. Không những học được các thuật ngữ chuyên ngành Công nghệ thông tin, người học còn học được tiếng Anh giao tiếp theo chủ đề du lịch, đàm phán, thảo luận, lên lịch họp,… Người học có thể truy cập các trang Web như BBC Learning English, VOA, ESL,… để lựa chọn mức độ học phù hợp.

3. Một số lưu ý khi học tiếng Anh giao tiếp theo chủ đề Công nghệ thông tin

Đặc thù của dân IT là rất bộn rộn, vì thế việc chú ý các điều sau trước khi học tập là vô cùng cần thiết:

 • Thiết lập mục tiêu và thời gian học tập phù hợp. Bởi việc học tiếng Anh cần phải diễn ra theo quá trình. Bạn không thể đột nhiên giỏi mà cần phải luyện tập và trao dồi thường xuyên. Chính vì thế, việc lập kế hoạch và mục tiêu học tập rõ ràng sẽ giúp bạn quản lý, cân bằng giữa thời gian học tập và làm việc. Từ đó không ảnh hưởng đến bất kỳ vấn đề nào.
 • Cần phải tập thói quen kiên trì, học tập đều đặn. Chỉ có như vậy bạn mới có thể đạt được mục tiêu một cách nhanh nhất.
 • Học cần phải thực hành. Vì thế đừng ngại áp dụng những điều vừa học được khi trao đổi với Sếp hay khách hàng. Bởi chỉ khi bạn cảm thấy những gì mình làm là có ích, hữu dụng thì việc học tập mới hứng thú.

Tạm kết

Hy vọng thông qua các chia sẻ về bí quyết học tiếng Anh giao tiếp theo chủ đề Công nghệ thông tin, bạn đã có thể lựa chọn cách học phù hợp cho bản thân. Tuy nhiên, việc kết hợp tất cả các điều trên sẽ rất hữu ích cho dân IT. Nếu bạn cần hỗ trợ, tư vấn hay giải đáp thắc mắc trước khi sử dụng Holo Speak, hãy liên hệ ngay với chúng tôi tại đây.

App Học Từ Vựng Tiếng Anh – Hỗ Trợ Từ Vựng Cho Người Học Tiếng Anh

Ngày đăng: - Lượt Xem: 528 lượt - Đăng bởi: Admin Holo Speak

Đánh giá:

Ngày nay, tiếng Anh là một ngôn ngữ quan trọng không thể thiếu trong việc hội nhập thế giới. Vì vậy, vấn đề học tiếng Anh là điều rất cần thiết, đặc biệt là từ vựng. Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bạn một số app học từ vựng tiếng Anh vô cùng bổ ích với nhiều chức năng hỗ trợ tốt cho việc học từ vựng tiếng Anh của bạn.

1. Tại sao nên học tiếng Anh?

Lý do gì khiến tiếng Anh trở nên quan trọng đến thế? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu một vài nguyên nhân nhé!

1.1. Ngôn ngữ sử dụng rộng rãi

Tiếng Anh hiện nay là một ngôn ngữ được rất nhiều quốc gia trên thế giới sử dụng. Với khoảng 60 quốc gia dùng tiếng Anh làm ngôn ngữ chính thức.

Trên thế giới, hiện đang có gần 1,5 tỷ người nói tiếng anh và gần 1 tỷ người đang theo học. Chính vì thế, app học từ vựng tiếng Anh được sử dụng rất nhiều.

1.2. Mang đến cơ hội phát triển

Bạn sẽ có thể tự tin giao tiếp tiếng Anh với người bản xứ, đặc biệt là khi du lịch nước ngoài.

Ngoài ra, khi thành thạo tiếng Anh sẽ mang đến nhiều cơ hội việc làm cho bạn. Khi đấy, bạn sẽ có thể làm ở vị trí tốt và thu nhập cao hơn. Và các app học tiếng anh hay có thể hỗ trợ cho bạn. 

1.3. Bổ sung kiến thức 

Các trang web, báo chí, bản tin trên internet sử dụng lớn ngôn ngữ tiếng Anh. Khi bạn thành thạo ngôn ngữ này, bạn có thể khai thác được nhiều nguồn tri thức từ nhiều lĩnh vực từ khoa học, y học, kỹ thuật, phần mềm hữu ích mang đến những kiến thức tuyệt vời.

2. Học từ vựng tiếng Anh như thế nào là tốt nhất?

Học từ vựng là bước đầu rất quan trọng để học được tiếng Anh. Càng có nhiều từ vựng, bạn sẽ áp dụng vào các ngữ pháp và thực hành nghe, nói tiếng Anh tốt hơn.

Học từ vựng tiếng Anh quan trọng như thế nào?
Học từ vựng tiếng Anh quan trọng như thế nào?

2.1. Học với tinh thần cao

Với tinh thần hăng say, quyết tâm và vạch ra cho mình những mục tiêu sẽ khiến việc học từ vựng trở nên dễ dàng hơn. Khi cảm thấy nản, hãy tìm cách học từ vựng khác phù hợp với bản thân để có thể tiếp thu từ vựng tiếng Anh tốt hơn như tìm đến các app học từ vựng tiếng Anh nhé!

2.2. Học từ vựng theo các chủ đề

Bạn hãy học từng chủ đề phổ biến trong cuộc sống hằng ngày, học những từ vựng dễ trước. Đồng thời, hãy xem trình độ tiếng Anh của bạn đang ở đâu để có thể tìm hiểu những phương pháp học đúng đắn. Các app học từ vựng tiếng Anh theo chủ đề sẽ hỗ trợ rất nhiều cho việc học này đấy.

2.3. Tự học từ nhiều nguồn

Hãy xem nhiều video, phim có phụ đề, nghe nhạc tiếng anh để có thể bổ sung thêm nhiều từ vựng. Bạn cũng nên đọc nhiều sách, báo và tạp chí để cập nhật thêm từ vựng mới bổ ích cho mình. Ngoài ra, hãy tìm kiếm cho mình các app học từ vựng tiếng Anh để trau dồi thêm từ mới nhé!

2.4. Áp dụng từ vựng

Khi học từ vựng mới, hãy thường xuyên lặp lại nhiều lần mỗi ngày bằng cách ghi chép lại, phát âm từ vựng cho chuẩn và thực hành nói với bạn bè hoặc ghi âm để nghe lại. Bạn có thể ghi chép ra giấy note, quyển sách hay đơn giản là chú thích vào những app học từ vựng tiếng Anh.

Những cách học từ vựng tiếng Anh mà chúng tôi vừa chia sẻ bên trên sẽ giúp bạn có một phương pháp học từ vựng tốt hơn. Hãy tham khảo và áp dụng vào bản thân để có thể quyết tâm hơn trong việc học tiếng Anh.

3. Một số app hỗ trợ học từ vựng tiếng Anh

Nhằm hỗ trợ cho người học từ vựng tiếng Anh hiệu quả, các nhà sản xuất đã cho ra một số app học từ vựng tiếng Anh cực kỳ hữu ích, giúp cho việc học tiếng Anh không còn là nỗi lo của bạn nữa.

Series “Ngoại ngữ dễ dàng” with Mr. Nguyen Tan Tuan – CEO ME Café

3.1. Ứng dụng Holo speak

Đây là một app tự học tiếng Anh rất hiệu quả đối với những ai học tiếng Anh. Bởi người học sẽ được kết nối với giảng viên dạy tiếng Anh và được đặt lịch học 1:1 với giảng viên mà mình muốn thông qua ứng dụng Holo speak này.

Tải app Holo Speak học tiếng anh miễn phí: https://onelink.to/hctjrb
Quét mã QR tải app Holo Speak tại đây:

QR Code HoloSpeak App

Điều đặc biệt là các học viên sử dụng ứng dụng học tiếng Anh này có thể kết nối và thực hành học cùng nhau bằng cách gọi video hoặc nhắn tin trên Holo speak.

3.2. Ứng dụng TFlat

Ứng dụng mang đến kho từ vựng cực kỳ hữu ích với hơn 1000 từ vựng đầy đủ chủ đề và những cấp độ khác nhau, phù hợp cho những ai đang khó khăn trong học từ vựng. Đặc biệt, TFlat còn giúp người dùng cải thiện kỹ năng nghe và phát âm bằng các video mẫu có thể nghe trực tuyến hoặc ngoại tuyến khi sử dụng app học từ vựng tiếng Anh miễn phí này.

3.3. Ứng dụng Oxford Dictionary

Một ứng dụng cung cấp cho người dùng đến hơn 350 ngàn từ vựng và cụm từ phong phú, đa dạng hỗ trợ tốt cho người học từ vựng tiếng Anh.

Ngoài ra, Oxford Dictionary là phần mềm học từ vựng tiếng Anh mỗi ngày, bổ trợ tính năng Word Of The Day để học một từ mới hằng ngày. Đồng thời, khi người học sử dụng các phần mềm khác để dịch từ vựng tiếng Anh thì có thể dùng tính năng Tap To Translate.

3.4. Ứng dụng Memrise

Không chỉ riêng tiếng Anh, các ngôn ngữ khác cũng có thể sử dụng app học từ vựng tiếng Anh miễn phí này. Với những hình ảnh vui tươi, bắt mắt và các mini game tiếng Anh hấp dẫn tạo cho người dùng cảm giác hứng thú khi học tiếng Anh. Bên cạnh đó, ứng dụng Memrise này còn kết hợp những phương pháp học rõ ràng cùng từ vựng với những chủ đề khác nhau.

Memrise
Memrise

3.5. Ứng dụng Practice English Grammar

Nếu bạn đang băn khoăn và lo lắng vì không biết bắt đầu học ngữ pháp từ đâu thì đừng bỏ qua ứng dụng Practice English Grammar này. Đây là ứng dụng được bán rất chạy và được nhiều người tin tưởng sử dụng. Với hơn 200 bài tập thực hành kèm những trò chơi ngữ pháp vui nhộn, mang đến cho người học trải nghiệm hứng thú khi sử dụng app học ngữ pháp tiếng Anh này.

3.6. Ứng dụng LingoDeer

Điểm đặc biệt ở app học từ vựng tiếng Anh này là ngôn ngữ gốc của nó có phiên âm ký tự latin, giúp cho người dùng dễ dàng học tập. Với hơn 10 ngôn ngữ khác nhau, dễ dàng cho người dùng lựa chọn ngôn ngữ cần học.

LingoDeer còn cung cấp những bài tập đa dạng các chủ đề và phân cấp từ dễ đến khó. Ngoài ra, LingoDeer còn cho phép người dùng lưu lại các mẫu câu từ, từ vựng, bài tập để dễ dàng xem lại.

3.7. Ứng dụng English Pronunciation

Một app học phát âm tiếng Anh dành cho bạn. Hãy tải ứng dụng này về máy để luyện phát âm, luyến láy một cách chuẩn xác mỗi ngày. Không chỉ dừng lại ở đó, bạn còn được cung cấp nhiều video nói từ người bản xứ, khi đó bạn sẽ dễ dàng bắt chước theo ngữ điệu của họ.

3.8. English Flashcard

English Flashcard là một app học tiếng Anh cho trẻ em. Trong phần mềm này, hỗ trợ rất nhiều những hình ảnh kèm kỹ năng nghe và nói cho trẻ. Đặc biệt, từ vựng rất phong phú và đa dạng các chủ đề quen thuộc trong cuộc sống từ nhà cửa, màu sắc, động vật,… giúp cho trẻ làm quen với tiếng Anh một cách nhanh chóng hơn.

Tất cả những thông tin trên đã cung cấp cho bạn các phần mềm học tiếng Anh miễn phí nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Hãy tải ngay về máy những app tự học từ vựng này để giúp cho việc học tiếng Anh không còn là vấn đề khó khăn nữa nhé!

>>> Xem thêm: Chia sẻ phương pháp học tiếng anh cho người mất gốc

Nguồn: Holo Speak – Ứng dụng dạy và học ngoại ngữ trực tuyến 1-1

Phương pháp học nghe tiếng Anh hiệu quả dành cho người mới bắt đầu

Ngày đăng: - Lượt Xem: 494 lượt - Đăng bởi: Admin Holo Speak

Đánh giá:
audio play

Tiếng Anh hoàn chỉnh được biết đến với 4 kỹ năng nghe – nói – đọc – viết. Giống như cách sắp xếp chúng, kỹ năng nghe là nền tảng cơ bản và đặc biệt cần thiết để bạn có thể cải thiện trình độ tiếng Anh của bản thân. Rất nhiều người dù muốn bắt đầu nhưng không thể tìm được lộ trình phù hợp. Bạn có thể tham khảo phương pháp học nghe tiếng Anh dành cho người mới bắt đầu dưới đây để đạt hiệu quả cao nhất nhé.

Series “NGOẠI NGỮ DỄ DÀNG” cùng Holo Speak – Mr. Nguyen Tan Tuan – CEO ME Cafe

1. Nghe- cơ sở của cuộc trò chuyện 

Ngạn ngữ từng có câu với ý nói “người ta mất 3 năm để học nói, nhưng mất cả đời để lắng nghe”. Kỹ năng nghe là chìa khóa của 1 cuộc giao tiếp, là cơ sở để bạn thực hiện những kỹ năng khác.

Nghe là quá trình đón nhận âm thanh, trở thành phản xạ của con người. nghe được nội dung người khác truyền tải thì bạn mới có thể hiểu được chúng ta nói về vấn đề gì, cần đáp lại ra sao và giải quyết tình huống như thế nào?

2. Vai trò của kỹ năng nghe trong học tiếng Anh

Nghe là bước đầu tiên để tiếp cận tiếng Anh. Trước khi đứa trẻ tập nói, nó cần biết những người xung quanh đang nói gì thì mới có thể học theo. Như một nghiên cứu đã chỉ ra rằng người ta mất 40-50% thời gian để nghe và một nửa còn lại để làm kĩ năng khác. Điều này chứng tỏ việc học nghe tiếng Anh là vô cùng quan trọng.

 • Nghe giúp bạn hiểu rõ vấn đề mà mọi người giao tiếp với mình. Vì thế bạn mới có ý kiến và thái độ đúng đắn trong các công việc, học tập hay cuộc sống.
 • Nghe tốt giúp bạn có thể đọc, nói và viết tốt hơn. Việc học nghe và nói tiếng Anh sẽ giúp cải thiện các kỹ năng khác tốt hơn.
Lợi ích luyện nghe tiếng Anh
Lợi ích luyện nghe tiếng Anh

3. Các cách giúp học nghe tiếng Anh hiệu quả

Biết nghe là chìa khóa của việc học tiếng Anh, nhưng liệu có phải ai cũng có cách học nghe tiếng Anh hiệu quả? Dưới đây là 1 số phương pháp giúp bạn học nghe tiếng Anh đơn giản và hiệu quả, đặc biệt phù hợp với những người muốn bắt đầu.

3.1. Học nghe tiếng Anh kết hợp giải trí

Giống với nhiều ngôn ngữ khác, tuy cơ bản nhưng nghe là 1 kĩ năng rất khó. Kể cả là trẻ nhỏ hay người lớn, những bài học này đều rất khó để ghi nhớ hay vận dụng. Vì vậy, chúng ta nên lựa chọn việc học qua các hình thức vui chơi giải trí như game, nghe nhạc học tiếng Anh hay học nghe tiếng Anh qua phim.

cach-luyen-nghe-tieng-Anh
cach-luyen-nghe-tieng-Anh

3.1.1. Học nghe tiếng Anh qua bài hát

Nghe nhạc là cách để thư giãn tâm hồn đồng thời giúp bạn tập trung hơn. Chắc chắn bạn đã ghi nhớ một số bài hát nào đó mà không cần học thuộc. Bởi các bài hát thường khá ngắn, giai điệu bắt tai và đi vào lòng người hơn, chúng ta sẽ ghi nhớ dễ dàng hơn.

Với việc học nghe tiếng Anh này, bạn hoàn toàn chủ động thời gian, vào bất kỳ lúc nào, tại bất kỳ đâu bạn đều có thể nghe và học. Vì vậy, hãy chuẩn bị sẵn cho mình những bài hát tiếng anh để học nghe để có thể nghe vào thời gian rảnh rỗi trong lịch trình của mình nhé.

3.1.2. Luyện nghe tiếng Anh qua phim

Nếu bạn là tín đồ của các loại phim điện ảnh, phim nước ngoài thì chắc chắn không nên bỏ qua cách này. Nếu các phim không phải đến từ các nước Anh, Mỹ thì bạn có thể sử dụng phụ đề bằng tiếng Anh. Bạn có thể vừa xem phim mình thích, vừa nâng cao khả năng nghe của bản thân.

Học nghe tiếng Anh qua phim có rất nhiều lợi ích, bởi bạn sẽ nghe được ngữ điệu của người bản xứ, dễ dàng học và nói theo chuẩn âm của họ nhất, đồng thời học được những câu giao tiếp mà khác với chúng ta học qua sách.

3.2. Luyện nghe tiếng Anh qua các ứng dụng

Ngoài việc luyện nghe theo sở thích, học nghe qua các ứng dụng cũng là cách học nghe tiếng Anh đạt hiệu quả cao. Thường thì các app này sẽ có bài theo một chương trình bài bản, đồng thời các bài tập sẽ kết hợp với một số game tạo sự hứng thú khi làm, có thể đem lại hiệu quả cao hơn.

3.2.1. Holo Speak

Holo Speak là app học nghe tiếng Anh được rất nhiều người dùng ưa chuộng hiện nay. Khác với nhiều ứng dụng khác, bạn có thể giao tiếp trực tiếp 1:1 với giảng viên bản xứ để có cách học đúng từ ban đầu. 

Các giảng viên sẽ dựa vào trình độ của bạn mà đưa ra lộ trình thích hợp nhất, đồng thời cho các bài tập về nhà để bạn làm và luyện tập.

Với ứng dụng này, bạn sẽ lựa chọn được phương pháp học tập phù hợp nhất, đồng thời có thể học tập và cải thiện thêm các kỹ năng còn lại để hoàn thiện toàn bộ kỹ năng giao tiếp tiếng Anh của bản thân. Vì vậy, nếu đang không biết bắt đầu từ đâu, bạn hãy lựa chọn Holo Speak để có trải nghiệm tuyệt nhất.

Tải app Holo Speak học tiếng anh miễn phí: https://onelink.to/hctjrb
Quét mã QR tải app Holo Speak tại đây:

QR Code HoloSpeak App

3.2.2.  Spotlight English

Spotlight English là phần mềm học nghe tiếng Anh được thiết kế với các đoạn audio, video có chủ đề phong phú, nội dung hấp dẫn người dùng. Trong chương trình học, các câu thường ngắn gọn, từ vựng thông dụng và tốc độ nói chậm hơn để những người mới đầu có thể bắt kịp.

Đây là 1 trong những ứng dụng miễn phí có cách dùng đơn giản, nội dung hấp dẫn và phù hợp với những người mới học nhất.

3.2.3. LearnEnglish Kids: Play time

Đây là phần mềm luyện nghe tiếng Anh cho học sinh tiểu học (phù hợp với trẻ từ 6-11 tuổi). Nó được thiết kế với chương trình ngắn và đồ họa bắt mắt để thu hút hơn với trẻ nhỏ. Hơn nữa, nội dung của ứng dụng chủ yếu là bài hát, câu chuyện, kết hợp với các trò chơi hay hoạt động khác để trẻ có thể dễ dàng hòa nhập hơn.

Nếu muốn con mình có thể làm quen và bắt đầu học nghe tiếng Anh, đây chắc chắn là sự lựa chọn hoàn hảo.

3.2.4. TED

TED là phần mềm luyện nghe tiếng anh trên điện thoại miễn phí, có giao diện trực quan, nội dung phong phú và dễ gần. Không chỉ dừng lại ở cải thiện kỹ năng nghe, nó còn đem lại những kiến thức thú vị, gần gũi một cách đơn giản và dễ gần.

Thư viện của ứng dụng có hơn 3000 video với các chủ đề khác nhau, trình độ khác nhau và đặc biệt có thể tải về xem offline giúp bạn luyện tập nhiều lần dễ hơn.

4. Rèn luyện kỹ năng nghe tiếng Anh

Luyện nghe tiếng anh hiệu quả
Luyện nghe tiếng anh hiệu quả

Để kỹ năng của bạn có thể chắc chắn và hoàn thiện nhất, không thể bỏ qua quá trình rèn luyện. Giống như mọi bộ môn khác, việc này giúp bạn có thể thành thạo hơn, tự tin hơn và sửa chữa những lỗi sai của mình.

Để học và rèn luyện kỹ năng nghe, bạn cần thực hiện những điều sau:

 • Nghe thường xuyên và lặp lại những bài học cơ bản nhất, nó sẽ giúp bạn có được cái “móng” vững chắc, nhớ lâu và sử dụng thành thạo hơn.
 • Kết hợp việc nghe-lặp lại-viết: Nếu bạn nghe thấy 1 từ, bạn nói lị từ đó và ghi ra giấy để học thì kiến thức của bạn đã thêm 1 từ mới rồi. Việc này lặp lại thường xuyên sẽ giúp bạn học thêm các từ, câu mới một cách dễ dàng và tự nhiên hóa quá trình kết hợp các kỹ năng của bạn lại.
 • Lựa chọn tài liệu phù hợp với từng giai đoạn và trình độ: Việc tìm hiểu và lựa chọn tài liệu ôn tập là điều bạn cần lưu ý. Bạn cần nghe bài nghe tiếng anh cơ bản cho người mới học rồi mới đến các bài tầm trung, rồi đến chuyên ngành. Nếu làm được điều này, chắc chắn bạn sẽ cải thiện trình độ một cách rõ rệt và đúng hướng nhất.

Tạm kết

Trên đây là một số phương pháp học nghe tiếng Anh hiệu quả cho người mới bắt đầu để bạn có thể tham khảo. Bạn có thể thử và lựa chọn cho mình cách phù hợp nhất. Chúc bạn thành công.

Holo Speak

Holo Speak là ứng dụng giúp kết nối Giảng viên dạy ngoại ngữ với các Học viên với nhau. Trên Holo Speak, bạn có thể đặt các buổi học giao tiếp 1 kèm 1 theo lịch trống có sẵn của GV bạn muốn chọn. Bạn cũng có thể tự luyện tập với các HV khác thông qua video call hoặc nhắn tin.

Bạn chỉ cần tải Holo Speak về điện thoại, sau đó đăng nhập và hoàn thiện profile của mình là đã có thể bắt đầu sử dụng các tính năng của Holo Speak để học ngoại ngữ.