Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin cực hữu ích

Ngày đăng: - Lượt Xem: 1383 lượt - Đăng bởi: Admin Holo Speak

Đánh giá:
audio play

Công nghệ thông tin là một trong số các ngành HOT nhất hiện nay. Để có thể đáp ứng được sự thay đổi nhanh chóng của Công nghệ trong lĩnh vực này thì tiếng Anh là một trong những các yếu tố cần thiết. Hôm nay chúng tôi sẽ thống kê các từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin hữu ích với dân lập trình.

1. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin liên quan đến hệ thống dữ liệu

Sau đây chúng tôi xin liệt kê một số từ vựng liên quan đến chủ dề hệ thống dữ liệu trong Công nghệ thông tin:

 • Alternative /ɔːlˈtɜːnətɪv/ (n): Sự thay thế
 • Apt /æpt/ (v): Có khả năng, có khuynh hướng
 • Beam /biːm/ (n): Chùm
 • Blink /blɪŋk/ (v): Nhấp nháy
 • Chain /tʃeɪn/ (n): Chuỗi
 • Clarify /ˈklærəfaɪ/ (v): Làm cho trong sáng dễ hiểu
 • Compatible /kəmˈpætəbl/ (adj): tương thích
 • Coil /kɔɪl/ (v,n): Cuộn
 • Condense /kənˈdens/ (v): Làm đặc lại, làm gọn lại
 • Curve /kɜːv/ (n): Đường cong
 • Circuit /ˈsɜːkɪt/ (n): Mạch
 • Database /ˈdeɪtəbeɪs/,  /ˈdɑːtəbeɪs/ (n): cơ sở dữ liệu
 • Describe /dɪˈskraɪb/ (v): Mô tả
 • Dimension /daɪˈmenʃn/,  /dɪˈmenʃn/ (n): Hướng
 • Diverse /daɪˈvɜːs/ (a): Nhiều loại
 • Drum /drʌm/ (n): Trống
 • Electro sensitive (a): Nhiếm điện
 • Electrostatic /ɪˌlektrəʊˈstætɪk/ (a): Tĩnh điện
 • Establish /ɪˈstæblɪʃ/ (v): Thiết lập
 • Expose /ɪkˈspəʊz/ (v): Phơi bày, phô ra
 • Guarantee /ˌɡærənˈtiː/ (v,n): Cam đoan, bảo đảm
 • Hammer /ˈhæmə(r)/ (n): Búa
 • Hardware /ˈhɑːdweə(r)/ (n): Phần cứng
 • Intranet /ˈɪntrənet/: mạng nội bộ
 • Individual /ˌɪndɪˈvɪdʒuəl/ (a,n): Cá nhân, cá thể
 • Inertia /ɪˈnɜːʃə/ (n): Quán tính
 • Irregularity /ɪˌreɡjəˈlærəti/ (n): Sự bất thường, không theo quy tắc
 • Monochromatic /ˌmɒnəkrəˈmætɪk/ (a): Đơn sắc
 • Multi-user /ˌmʌlti ˈjuːzə(r)/ : Đa người dùng
 • Permanent /ˈpɜːmənənt/ (a): Vĩnh viễn
 • Plotter /ˈplɒtə(r)/ (n): Thiết bị đánh dấu
 • Protocol /ˈprəʊtəkɒl/ (n): Giao thức
 • Shape /ʃeɪp/ (n): Hình dạng
 • Software /ˈsɒftweə(r)/ (n) : phần mềm
 • Sophisticated /səˈfɪstɪkeɪtɪd/ (a): Phức tạp
 • Tactile /ˈtæktaɪl/ (a): Thuộc về xúc giác
 • Virtual /ˈvɜːtʃuəl/ (a): Ảo

2. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin liên quan đến cấu tạo máy móc

Sau đây chúng tôi xin liệt kê một số từ vựng liên quan đến chủ đề cấu tạo máy móc trong Công nghệ thông tin:

 • Alloy /ˈælɔɪ/ (n): Hợp kim
 • Bubble memory /ˈmeməri/ (n): Bộ nhớ bọt
 • Capacity /kəˈpæsəti/ (n): Dung lượng
 • Core memory /ˈmeməri/ (n): Bộ nhớ lõi
 • Configuration /kənˌfɪɡəˈreɪʃn/ (n): Cấu hình
 • Detailed /ˈdiːteɪld/ (a): chi tiết
 • Disk /dɪsk/ (n): Đĩa
 • Dominate /ˈdɒmɪneɪt/ (v): Thống trị
 • Ferrite /ˈferaɪt/ ring /rɪŋ/ (n): Vòng nhiễm từ
 • Gadget /ˈɡædʒɪt/ (n): đồ phụ tùng nhỏ
 • Horizontal /ˌhɒrɪˈzɒntl/ (a,n): Ngang, đường ngang
 • Inspiration /ˌɪnspəˈreɪʃn/ (n): Sự cảm hứng
 • Intersection /ˈɪntəsekʃn/ (n): Giao điểm
 • Implement /ˈɪmplɪment/ : công cụ, phương tiện
 • Matrix /ˈmeɪtrɪks/ (n): Ma trận
 • Microfilm /ˈmaɪkrəʊfɪlm/ (n): Vi phim
 • Noticeable /ˈnəʊtɪsəbl/ (a): Dễ nhận thấy
 • Phenomenon /fəˈnɒmɪnən/ (n): Hiện tượng
 • Position /pəˈzɪʃn/ (n): Vị trí
 • Prediction /prɪˈdɪkʃn/ (n): Sự tiên đoán, lời tiên đoán
 • Quality /ˈkwɒləti/ (n): Chất lượng
 • Quantity /ˈkwɒntəti/ (n): Số lượng
 • Ribbon /ˈrɪbən/ (n): Dải băng
 • Respective /rɪˈspektɪv/ (a): Tương ứng
 • Retain /rɪˈteɪn/ (v): Giữ lại, duy trì
 • Set /set/ (n): Tập
 • Spin /spɪn/ (v): Quay
 • Strike /straɪk/ (v): Đánh, đập
 • Superb /suːˈpɜːb/ (a): Tuyệt vời, xuất sắc
 • Supervisor /ˈsuːpəvaɪzə(r)/ (n): Người giám sát
 • Semiconductor /ˈsemikəndʌktər/,  /ˈsemaɪkəndʌktər/ memory (n): Bộ nhớ bán dẫn
 • Train /treɪn/ (n): Đoàn tàu, dòng, dãy, chuỗi
 • Translucent /trænzˈluːsnt/ (a): Trong mờ
 • Thermal /ˈθɜːml/ (a): Nhiệt
 • Unique /juˈniːk/ (a): Duy nhất
 • Vertical /ˈvɜːtɪkl/ (a,n): Dọc; đường dọc
 • Wire /ˈwaɪə(r)/ (n): Dây điện

3. Từ vựng tiếng Anh về Công nghệ thông tin liên quan đến các thuật toán

 • Abacus /ˈæbəkəs/ : Bàn tính
 • Ability /əˈbɪləti/ (n): Khả năng
 • Access /ˈækses/ (v,n): Truy cập; sự truy cập
 • Acoustic /əˈkuːstɪk/ coupler (n): Bộ ghép âm
 • Analyst /ˈænəlɪst/ (n): Nhà phân tích
 • Allocate /ˈæləkeɪt/ (v): Phân phối
 • Arithmetic /əˈrɪθmətɪk/ (n): Số học
 • Analog /ˈænəlɒɡ/ (a): Tương tự
 • Application /ˌæplɪˈkeɪʃn/ (n) : Ứng dụng
 • Binary /ˈbaɪnəri/ (n,a): (thuộc về) nhị phân
 • Calculation /ˌkælkjuˈleɪʃn/ (n): Việc tính toán
 • Computerize /kəmˈpjuːtəraɪz/ : Tin học hóa
 • Command /kəˈmɑːnd/ : Ra lệnh, lệnh
 • Centerpiece /ˈsentəpiːs/ (n): Mảnh trung tâm
 • Channel /ˈtʃænl/ (n): Kênh
 • Characteristic /ˌkærəktəˈrɪstɪk/ (n): Thuộc tính
 • Cluster /ˈklʌstə(r)/ controller (n): Bộ điều khiển trùm
 • Consist /kənˈsɪst/ (of) (v): Bao gồm
 • Convert /kənˈvɜːt/ (v): Chuyển đổi
 • Dependable /dɪˈpendəbl/ (a): Có thể tin được
 • Devise /dɪˈvaɪz/ (v): Phát minh
 • Different /ˈdɪfrənt/ (a): Khác biệt
 • Digital /ˈdɪdʒɪtl/ (a): thuộc về số
 • Etch /etʃ/ (v): Khắc axit
 • Equipment /ɪˈkwɪpmənt/ (n): Trang thiết bị
 • Experiment /ɪkˈsperɪmənt/ (n): cuộc thí nghiệm
 • Figure out: tìm ra
 • Generation /ˌdʒenəˈreɪʃn/ (n): Thế hệ
 • History /ˈhɪstri/ (n): Lịch sử
 • Imprint /ɪmˈprɪnt/ (v):  In, khắc
 • Integrate /ˈɪntɪɡreɪt/ (v): Tích hợp
 • Invention /ɪnˈvenʃn/ (n): Phát minh
 • Layer /ˈleɪə(r)/,  /leə(r)/ (n): Tầng, lớp
 • Mainframe computer (n.ph): Máy tính lớn
 • Multi-task (n): Đa nhiệm
 • Multiplexor (n): Bộ dồn kênh
 • Multiplication / mʌltɪplɪˈkeɪʃən/: Phép nhân
 • Numeric /nju(ː)ˈmɛrɪk/: (thuộc về) số học
 • Network: Mạng
 • Operation /ɒpəˈreɪʃən/ (n): Thao tác
 • Output /ˈaʊtpʊt/ (n): đầu ra
 • Perform /pəˈfɔːm/ (v): Tiến hành
 • Process /ˈprəʊsɛs/: Xử lý
 • Processor /ˈprəʊsɛsə/: Bộ xử lý
 • Peripheral: Ngoại vi
 • Pulse /pʌls/: Xung
 • Register /ˈrɛʤɪstə/: đăng ký/ thanh ghi
 • Remote Access: Truy cập từ xa
 • Reliability: Có thể tin được
 • Single-purpose: Đơn (một) mục đích
 • Storage: lưu trữ
 • Signal /ˈsɪgnl/: Tín hiệu
 • Solution /səˈluːʃən/: Giải pháp
 • Store /stɔː/: Lưu trữ
 • Subtraction /səbˈtrækʃən/: Phép trừ
 • Switch /swɪʧ/: Chuyển
 • Tape: Ghi băng, băng
 • Terminal: Máy trạm
 • Transmit: Truyền
 • Teleconference: Hội thảo từ xa

4. Holo Speak – Học tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành CNTT với người bản xứ

Có rất nhiều kỹ sư lập trình có kiến thức và kỹ thuật chuyên môn giỏi. Tuy nhiên lại chỉ có một số ít người có thể tự tin giao tiếp, trao đổi công việc với đối tác bằng tiếng Anh. Cũng chính điều này đã tạo ra sự khác biệt giữa lương và vị trí làm việc. Có thể từ vựng trong đầu bạn rất tốt nhưng bạn lại không thể nói ra. Đừng lo, hãy để Holo Speak giúp bạn tự tin giao tiếp chỉ trong 1 lộ trình học.

Holo Speak là một ứng dụng cung cấp môi trường học và luyện tập cho nhiều đối tượng học viên. Không những được kiểm tra trình độ đầu vào, người học còn được tư vấn lộ trình học tiếng Anh giao tiếp một cách bài bản, chi tiết bởi đội ngũ nhân viên, giáo viên giàu kinh nghiệm.

Bạn có thể lựa chọn học tiếng Anh giao tiếp 1 kèm 1 với giáo viên Việt Nam. Hay nếu bạn muốn học trực tiếp 100% với giáo viên là người bản xứ thì tất cả chỉ với 1 lượt lựa chọn trên ứng dụng. Mọi tiết học đều được thiết kế logic với nhiều phương pháp độc đáo, sáng tạo bởi giáo viên từ nhiều nơi trên thế giới.

Với phương châm lấy người học làm trung tâm, khi tham gia các khóa học tiếng Anh chuyên ngành, người học sẽ được tạo điều kiện tối đa để luyện tập trong môi trường thực tế. Chính vì vậy, không những được học từ vựng chuyên ngành IT tại lớp online, người học còn được giáo viên hướng dẫn cách học từ vựng tiếng Anh hiệu quả tại nhà. Giúp nâng cao, đẩy nhanh quá trình học tập.

Tải app Holo Speak học tiếng anh miễn phí: https://onelink.to/hctjrb
Quét mã QR tải app Holo Speak tại đây:

QR Code HoloSpeak App

5. Lưu ý khi học từ vựng chuyên ngành

Khi học tiếng Anh, đặc biệt là học từ vựng tiếng Anh cho người đi làm, chúng ta cần lưu ý một số điều sau:

 • Lựa chọn ứng dụng, nguồn tài liệu học tập đáng tin cậy, chính thống.
 • Nên kết hợp các game học từ vựng tiếng Anh online để luyện tập.
 • Luôn đặt mục tiêu cho bản thân. Từ mục tiêu nhỏ hàng ngày đến mục tiêu lớn trong suốt quá trình học tập. Cố gắng luôn hoàn thành mục tiêu đặt ra.
 • Không học các từ vựng riêng lẻ, cố gắng áp dụng chúng trong các câu, ngữ cảnh hợp lý trong công việc.
 • Không chỉ tập trung vào học từ vựng tiếng Anh thông dụng theo chủ đề mà cần phải kết hợp học phát âm và 4 kỹ năng trong tiếng Anh.
 • Luôn kết hợp việc học lý thuyết song song với việc thực hành và làm bài tập thường xuyên.
 • Tìm thêm một người bạn hoặc môi trường sử dụng tiếng Anh thực tế để luyện tập. Bạn có thể tham khảo ứng dụng Holo Speak để trò chuyện miễn phí và kết bạn có cùng sở thích để giúp nhau tiến bộ trong học tập.
 • Bên cạnh các từ vựng Công nghệ thông tin chuyên ngành trên, bạn có thể tham khảo thêm các thuật ngữ chuyên ngành tại đây.

Tạm kết

Hy vọng với các chia sẻ và thống kê về các từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin trên sẽ giúp bạn cải thiện được vốn từ vựng của mình. Hơn nữa tìm được cách học tiếng Anh phù hợp với bản thân. Nếu bạn cần hỗ trợ, tư vấn rõ hơn về cách sử dụng ứng dụng Holo Speak trong việc học tiếng Anh giao tiếp chuyên ngành với giáo viên là người bản xứ, liên hệ ngay với chúng tôi tại đây.

Lớp học tiếng Anh online – Xu hướng tương lai dẫn đến thành công

Ngày đăng: - Lượt Xem: 1109 lượt - Đăng bởi: Admin Holo Speak

Đánh giá:
audio play

Trong chúng ta, ắt hẳn ai cũng có nhu cầu tìm kiếm công việc như ý với mức lương cao. Tuy nhiên vì không có nhiều thời gian để di chuyển đến chỗ học mà nhiều người đã từ bỏ việc học ngoại ngữ. Cũng không ít người vì những trở ngại về tiếng Anh mà đã bỏ qua nhiều cơ hội tốt giúp thăng tiến trong sự nghiệp. Bạn có phải cũng đang gặp phải những vấn đề này không? Đừng lo, các lớp học tiếng Anh online dành cho người đi làm sẽ giúp bạn giải quyết các vấn đề trên một cách dễ dàng.

1. Học tiếng Anh online có những lợi ích gì?

Học tiếng Anh mang lại cho tất cả chúng ta rất nhiều lợi ích. Tuy nhiên trước tình hình căng thẳng do dịch Covid-19, việc ở yên trong nhà là rất quan trọng. Vì thế, các lớp học online tiếng Anh lại càng khẳng định vai trò, lợi ích của mình nhiều hơn.

1.1. Linh hoạt thời gian và không gian học tập

Ưu điểm lớn nhất của việc học trực tuyến chính là giúp người học có thể thoải mái lựa chọn thời gian cũng như địa điểm học tập phù hợp với bản thân. Thay vì phải tuân theo khung giờ cố định để đến học tại các trung tâm, thì nay, với sự hỗ trợ của mạng Internet, người học có thể học ở bất cứ nơi đâu hay bất cứ lúc nào.

Hơn nữa, khi có một lịch trình hoặc cuộc hẹn bắt buộc bạn phải di chuyển đến một nơi nào khác thì việc học online cũng không bị gián đoạn. Từ đó bạn cũng sẽ có thể tận dụng thời gian và không gian tại các phòng chờ; đại sảnh;…. để ôn tập và tham gia học tập online.

1.2. Tiết kiệm kinh tế

Khi nhắc đến các lớp tiếng Anh online, người ta sẽ thường nghĩ đến một lợi ích không thể bỏ qua chính là tiết kiệm học phí. Hiện nay có rất nhiều chương trình, khóa học online áp dụng nhiều mức ưu đãi khác nhau. Mức học phí online cũng thường sẽ thấp hơn so với khi đăng ký học offline tại trung tâm hay cơ sở giáo dục. Hơn nữa, người học cũng có thể tiết kiệm thêm một khoản phí di chuyển giống như khi học offline.

1.3. Có lộ trình học tập rõ ràng

Thông thường, khi tham gia các lớp học tiếng Anh online, người hoc sẽ được tư vấn lộ trình học phù hợp với năng lực bản thân. Điều này giúp người học xác định được thời gian cần phải tập trung vào việc học. Từ đó sắp xếp khung giờ hợp lý hơn cho việc học online. Ngoài ra, khi có lộ trình và chương trình học cụ thể, người học có thể dễ dàng đạt được mục tiêu đề ra hơn.

1.4. Linh hoạt công cụ, phương tiện học tập

Vì là lớp học anh văn online nên người học có thể linh hoạt sử dụng công cụ học tập. Bạn có thể sử dụng 1 chiếc máy tính để học. Hoặc đơn giản hơn, bạn chỉ cần sử dụng một chiếc điện thoại với kết nối Internet. Bạn có thể tham gia các khóa học tiếng Anh giao tiếp online hoặc sử dụng các ứng dụng trên điện thoại. Tùy vào mục đích thì chúng ta đều có thể linh hoạt các hình thức sử dụng khác nhau.

2. Holo Speak – Ứng dụng với các lớp học tiếng Anh online 1:1

Bạn mong muốn cải thiện trình độ tiếng Anh trong lúc nghỉ dịch? Bạn muốn tranh thủ thời gian để trau dồi bản thân? Tuy nhiên bạn chưa biết nên dùng ứng dụng/ website nào để có thể học tiếng Anh online hiệu quả. Bạn hãy yên tâm, Holo Speak sẽ giúp bạn.

Với đội ngũ giáo viên giảng dạy (Việt Nam + Bản xứ) nhiều kinh nghiệm, trước khi các lớp học tiếng Anh giao tiếp, bạn sẽ được kiểm tra trình độ để xác định được lộ trình học phù hợp. Thêm vào đó, tùy vào mục tiêu học tập, mỗi người sẽ có mỗi lộ trình học tập khác nhau. Hình thức học 1:1 cho riêng mỗi người. Không yêu cầu gò bó về mặt thời gian hay không gian.

Thông qua các lớp tiếng Anh giao tiếp cho người đi làm, người học cũng có thể học phát âm, từ vựng, ngữ pháp,… Ngoài ra, Holo Speak còn cung cấp môi trường luyện tập MIỄN PHÍ. Điều này rất lý tưởng cho học viên nói riêng và người dùng ứng dụng nói chung.

Chức năng Holo Now là điều tuyệt vời nhất của ứng dụng này. Bạn chỉ cần bấm bào 1 nút Holo Now, ứng dụng sẽ lập tức kết nối bạn với 1 người bản ngữ phù hợp với ngoại ngữ bạn đang học. Tại đây, users được thoải mái nói chuyện bằng ngoại ngữ (tiếng Anh, Hoa, Nhật, Hàn,..). Tiêu chí của Holo là không sợ sai, cùng nhau sửa lỗi, cùng nhau học tập, chia sẻ kiến thức.

Tải app Holo Speak học tiếng anh miễn phí: https://onelink.to/hctjrb
Quét mã QR tải app Holo Speak tại đây:

QR Code HoloSpeak App

3. Các lưu ý khi chọn và học các lớp học tiếng Anh online

Khi quyết định lựa chọn theo một lớp học giao tiếp tiếng Anh online, chúng ta cần lưu ý:

3.1. Xác định mục tiêu

Để có thể học online hiệu quả, việc xác định rõ mục tiêu học tập là vô cùng quan trọng. Bởi dựa trên mục tiêu bạn mới biết mình đang bị yếu phần nào. Thì từ đó mới có thể đăng ký vào các lớp học để cải thiện. Ví dụ, mục tiêu của bạn là ôn thi lấy bằng thì sẽ khác hoàn toàn với những người chỉ muốn tập trung phát triển kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Anh.

3.2. Tự kiểm tra trình độ của mình trước khi đăng ký học

Hiện nay có nhiều nơi sẽ kiểm tra trình độ của người học trước khi bắt đầu tư vấn học tập. Tuy nhiên không phải nơi học online nào cũng đủ uy tín và chất lượng. Vì thế, việc tự xác định được trình độ của mình giúp bạn dễ dàng nhận biết được nơi học nào là phù hợp với bản thân. Tránh tình trạng phải học lại những điều đã biết. Hoặc phải học các kiến thức quá cao gây khó khăn cho quá trình tiếp thu và tiến bộ.

3.3. Tìm hiểu thông tin lớp học tiếng Anh online uy tín

Sau khi đã hoàn thành hai điều trên, việc tìm hiểu kỹ các ứng dụng/ trang web học tiếng Anh online uy tín là vô cùng quan trọng. Không nên tin vào các lời quảng cáo quá hấp dẫn vì khả năng bị lừa rất cao. Hơn nữa, bạn cũng có thể tìm hiểu thông tin thông qua bạn bè. Hoặc những người đã có kinh nghiệm học tập trước đó. Đó là những nhận xét rất chân thực và chính xác. Giúp tăng độ xác thực, uy tín và chất lượng cho ứng dụng/ website/ trung tâm bạn đang dự định học.

3.4. Luyện tập thường xuyên

Việc đăng ký học online sẽ cung cấp cho người học kiến thức, giải đáp các thắc mắc. Tuy nhiên người học cần phải có ý thức tự giác. Cần chủ động trong học tập thì mới có thể đạt kết quả cao nhất. Rất hiếm người có thể giỏi chỉ nhờ vào việc học trên sách vở; các bài dạy của Thầy/ Cô mà không cần tự luyện tập. Việc luyện tập tiếng Anh hàng ngày là vô cùng quan trọng.

3.5. Tìm kiếm môi trường/ bạn bè cùng học tập

Nếu bạn sợ cảm giác chán nản và bỏ lỡ giữa chừng thì hãy tìm ngay một cộng đồng. Hoặc ít nhất là 1 người bạn có cùng lý tưởng với mình. Việc động viên, luyện tập cùng nhau sẽ khuyến khích hai bạn tiến bộ rất nhanh. Nếu không thể tìm được một người bạn đồng hành, bạn hãy sử dụng ngay Holo Speak để giao tiếp, kết bạn và trò chuyện MIỄN PHÍ với những người có mục tiêu học tiếng Anh như bạn nhé.

Tạm kết

Việc áp dụng phương pháp học online đã dần trở thành xu hướng trong thời đại hiện nay. Hy vọng với các chia sẻ về lợi ích khi tham gia học tiếng Anh online trên, bạn đã có thể tìm kiếm được lớp học tiếng Anh online hiệu quả, phù hợp với nhu cầu riêng của bản thân. Nếu bạn cần tư vấn thêm hoặc giải đáp các thắc mắc liên quan đến các lớp tiếng Anh giao tiếp online 1 kèm 1 với giáo viên người bản xứ tại ứng dụng Holo Speak, hãy liên hệ ngay với chúng tôi nhé.

Những ứng dụng và trang web học tiếng Anh online với người nước ngoài

Ngày đăng: - Lượt Xem: 1594 lượt - Đăng bởi: Admin Holo Speak

Đánh giá:
audio play

Việc học tiếng Anh với người nước ngoài luôn là vấn đề nhiều người quan tâm. Hầu như ai cũng mong muốn đạt hiệu quả cao và nhanh chóng hơn trong môi trường luyện tập thực tế. Hiểu được điều này, hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ với bạn các ứng dụng và trang web học tiếng Anh online với người nước ngoài nhé.

1. Học tiếng Anh online với người nước ngoài mang lại những lợi ích gì?

Học tiếng Anh online với người nước ngoài

Học tiếng Anh online với giáo viên nước ngoài mang đến khá nhiều lợi ích cho người học. Cụ thể:

 • Đầu tiên, khi học online với người nước ngoài, chúng ta sẽ được cải thiện và nâng cao khả năng phát âm. Hơn nữa, chúng ta cũng sẽ học được cách để phát âm chuẩn với ngữ điệu tự nhiên giống như người bản xứ. Thông qua việc học tập và tương tác trực tiếp, giáo viên bản xứ sẽ hỗ trợ giải đáp thắc mắc và chỉ ra các lỗi sai để người học khắc phục.
 • Hơn nữa, khi học tiếng Anh với người nước ngoài, chúng ta cũng có cơ hội luyện Nghe – Nói dễ dàng hơn. Thực tế cho thấy việc học nhiều cuốn sách trong nhiều năm cũng không thể bằng được tương tác trực tiếp với người nước ngoài trong 1 năm.
 • Việc thường xuyên có cơ hội được tiếp xúc với người bản địa cũng sẽ giúp tăng sự tự tin đáng kể cho người học. Từ đây làm tiền đề cho các kỳ thi quốc tế như Ielts. Khi đã quen với tốc độ, cách nói của người bản ngữ, chúng ta sẽ thấy thoải mái hơn. Đặc biệt là trong giao tiếp hàng ngày hay công việc.
 • Học thêm nhiều từ vựng, ngữ pháp và văn hóa phương Tây cũng là các lợi ích được nhiều người hướng đến. Việc học sẽ thú vị hơn bởi không còn quá khô khan. Hơn nữa việc chia sẻ các nền văn hóa với nhau sẽ giúp rút ngắn khoảng cách giữa người học.
 • Cuối cùng, học tiếng Anh giao tiếp online với người nước ngoài còn giúp chúng ta rèn luyện tư duy cực hiệu quả.

2. Ứng dụng học tiếng Anh online với người nước ngoài

Việc sử dụng app học giao tiếp tiếng Anh online với người nước ngoài đã không còn quá xa lạ. Đặc biệt là ở trong giai đoạn dịch bệnh Covid như hiện nay. Sau đây là một số các ứng dụng phổ biến.

2.1. Holo Speak – Học tiếng Anh online với người nước ngoài

Với những người có nhu cầu muốn học tiếng anh online 1 kèm 1 với người nước ngoài thì Holo Speak là một ứng cử viên sáng giá. Không những được kiểm tra trình độ ban đầu mà người học cũng được tư vấn toàn bộ lộ trình học tập với giáo viên bản xứ. Holo Speak sẽ hướng dẫn cho bạn cách học tiếng Anh online hiệu quả nhất.

Hơn nữa, không thể phủ nhận rằng thông qua các buổi học online 1 kèm 1, giáo viên sẽ hướng dẫn và sửa các lỗi sai của học viên một cách chi tiết và kỹ càng hơn. Bên cạnh đó, người dùng Holo Speak cũng được cung cấp môi trường học tập và rèn luyện miễn phí.

Chức năng Holo Now là điều tuyệt vời nhất của ứng dụng này. Bạn chỉ cần bấm bào 1 nút Holo Now, ứng dụng sẽ lập tức kết nối (matching) bạn với 1 người bản ngữ phù hợp với ngoại ngữ bạn đang học. Tại đây, users được thoải mái nói chuyện bằng ngoại ngữ (tiếng Anh, Hoa, Nhật, Hàn,..) mà không sợ sai, cùng nhau sửa lỗi, cùng nhau học tập, chia sẻ kiến thức.

Tải app Holo Speak học tiếng anh miễn phí: https://onelink.to/hctjrb
Quét mã QR tải app Holo Speak tại đây:

QR Code HoloSpeak App

2.2. Hello Talk

HelloTalk là một ứng dụng học online với người nước ngoài. Ứng dụng cung cấp tính năng giao tiếp và trò chuyện trực tiếp giữa người dùng và người bản ngữ. Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm bất kỳ ai bằng tiếng Anh hay 1 số ngôn ngữ khác.

Hơn nữa, người dùng sẽ được thực hành ngôn ngữ, học ngữ pháp với người nước ngoài. Tất cả được thực hiện thông qua các tin nhắn, cuộc gọi và video miễn phí. Từ đó việc nhận phản hồi và tương tác giữa người dùng và đối phương sẽ thật dễ dàng.

Hầu hết các tính năng của HelloTalk đều được miễn phí. Ứng dụng cũng có vô số các trò chơi ghi âm, bài podcast trò chuyện 1:1 với những giáo viên nước ngoài.

2.3. Tinder

Tinder
Tinder

Không chỉ nổi tiếng là ứng dụng trờ chuyện, hẹn hò, Tinder còn được xem là một ứng dụng hỗ trợ người dùng học tiếng Anh online với những người bản xứ khá nổi tiếng. Ứng dụng cung cấp tính năng kết nối người dùng với nhiều người khác trên thế giới. Vì thế không khó để chúng ta có thể trò chuyện và luyện tập tiếng Anh với bạn nước ngoài.

Hơn nữa, giao diện của ứng dụng cũng khá đơn giản nên rất dễ sử dụng. Tuy nhiên app vẫn có một số tính năng cần phải trả phí mới đuợc trải nghiệm.

2.4. Badoo

Badoo là một ứng dụng trò chuyện giúp chúng ta học tiếng Anh trên online cùng với người nước ngoài. Đây là một trong số các ứng dụng học tiếng Anh miễn phí hiện nay. Và ứng dụng cũng đang được rất nhiều người sử dụng. Bạn có thể gặp gỡ, trò chuyện với tất cả mọi người trên thế giới. Không chỉ tiếng Anh mà còn có rất nhiều ngôn ngữ phổ biến khác đuợc sử dụng. Người học vừa được tiếp cận ngôn ngữ mới, vừa tăng tính phản xạ. Từ đó cũng tự tin hơn trong giao tiếp.

Giao diện người dùng Badoo cũng khá đơn giản và thân thiện đối với người dùng. Vì thế bạn dễ dàng có thể tìm được các người bạn nước ngoài phù hợp với nhu cầu học tập. Bên cạnh đó người dùng cũng có thể kết bạn làm quen và trao đổi. Đặc biệt, cộng đồng người dùng Badoo đều được xác minh thông tin một cách rõ ràng nên bạn cũng có thể yên tâm khi trò chuyện.

3. Website học tiếng Anh online với người nước ngoài

Bên cạnh các ứng dụng thì website là phương tiện không thể thiếu giúp nhiều người luyện tập tiếng Anh. 3 websites nổi tiếng nhất chính là British Council, CoffeeStrap và BBC Learning English.

3.1. British Council

BritishCouncil
BritishCouncil

British Council là 1 trong các trang web hàng đầu trên thế giới về độ uy tín về việc dạy và học giao tiếp tiếng Anh miễn phí cùng với giáo viên người nước ngoài. Người học sẽ được cung cấp rất nhiều tài liệu học tập chất lượng. Các tài liệu này có thể ở dạng văn bản (word), video, audio hay nhiều bài tập tương tác khác.

Đặc biệt, các tài liệu đều được sắp xếp theo trình độ. Từ cơ bản tới nâng cao và theo 4 kỹ năng cơ bản (Nghe – Nói – Đọc – Viết). Song song với lý thuyết luôn có các bài tập đi kèm. Vì vậy người học có thể luyện tập ngay sau khi nghe hoặc học lý thuyết. Góp phần tăng từ vựng, phát âm và khả năng nghe, nói cho người học.

3.2. CoffeeStrap

CoffeeStrap là một cái tên có vẻ khá xa lạ với người dùng Việt Nam. Tuy nhiên không thể phủ nhận lợi ích của website này. Website cung cấp đến 12 ngôn ngữ bao gồm tiếng Anh. Điểm đặc biệt của CoffeeStrap chính là người nói ngôn ngữ này giúp người khác học lại ngôn ngữ mẹ đẻ của chính mình. Không những được học tiếng Anh mà chung ta còn có cơ hội dạy lại tiếng Việt cho người khác. Đây là một ứng dụng rất hay giúp chúng ta học hỏi văn hóa nước bạn. Đồng thời giới thiệu với họ về đất nước chúng ta.

Người dùng có thể học tiếng Anh bằng cách nhắn tin, gọi điện hay video call với các người dùng khác sử dụng tiếng Anh. Từ đó giúp bản thân cải thiện kỹ năng nghe và giao tiếp.

3.3. BBC Learning English

Tương tự như British Council, BBC Learning English là 1 website học tiếng Anh với người nước ngoài được rất nhiều người học sử dụng hiện nay. Các bài học đều được phân chia khoa học, từ dễ tới khó. Chúng đều bao gồm đầy đủ 4 kỹ năng trong tiếng Anh. Mỗi khóa học sẽ có 30 units với nhiều chuyên đề kèm transcript rõ ràng. Bên cạnh đó người học cũng được cung cấp từ vựng, bài tập và ngữ pháp, phát âm được phân chia theo nhiều cấp độ. Giao diện người dùng tại website cũng khá đơn giản và rõ ràng.

Tạm kết

Với các chia sẻ trên, chúng tôi hy vọng bạn đã có thể lựa chọn được hình thức học tiếng Anh online tại nhà hiệu quả trong mùa dịch này. Nếu bạn còn thắc mắc hoặc muốn tìm hiểu về cách học tiếng Anh online với người nước ngoài 1 kèm 1 tại Holo Speak thì hãy liên hệ chúng tôi ngay nhé.

Holo Speak

Holo Speak là ứng dụng giúp kết nối Giảng viên dạy ngoại ngữ với các Học viên với nhau. Trên Holo Speak, bạn có thể đặt các buổi học giao tiếp 1 kèm 1 theo lịch trống có sẵn của GV bạn muốn chọn. Bạn cũng có thể tự luyện tập với các HV khác thông qua video call hoặc nhắn tin.

Bạn chỉ cần tải Holo Speak về điện thoại, sau đó đăng nhập và hoàn thiện profile của mình là đã có thể bắt đầu sử dụng các tính năng của Holo Speak để học ngoại ngữ.